en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (16. marca 2010) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku NBS k  31.12.2009.
NBS sa dňom prijatia eura 1.1.2009 stala členom Eurosystému. V súvislosti so vstupom do Eurosystému NBS realizovala nasledovné finančné operácie:

  • odviedla devízové rezervy v celkovej hodnote 399 444 tis. EUR,
  • splatila zostávajúci podiel na kapitáli Európskej centrálnej banky (ECB), a tak jej celkový podiel predstavuje 39 944 tis. EUR (0,6934% z celkového kapitálu ECB),
  • prispela do rezervných fondov ECB na krytie úrokových, cenových a kurzových rizík v celkovej výške 154 214 tis. EUR.

NBS vykázala za rok 2009 zisk vo výške 70 588 tis. EUR (za rok 2008 vykázala stratu 1 227 376 tis. EUR).
Hospodársky výsledok banky bol pozitívne ovplyvnený výnosmi z finančných činností v objeme 131 223 tis. EUR (v roku 2008 strata 1 115 605 tis. EUR), a to najmä úrokovými výnosmi a výnosmi z cenných papierov. V porovnaní s rokom 2008 boli podstatne eliminované kurzové straty v dôsledku prijatia eura dňa 1.1.2009 za domácu menu.

Na základe rozhodnutia Rady guvernérov ECB, zohľadňujúc hospodársky výsledok ECB za rok 2009, bol medzi jednotlivé centrálne banky Eurosystému prerozdelený celý výnos z 8%-ného podielu ECB na emisii eurobankoviek (787 157 tis. EUR), a to v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní ECB. Podiel NBS na tomto výnose predstavoval 7 821 tis. EUR (podiel NBS na základnom imaní ECB predstavuje 0,9935 %).

Čistý príjem NBS zo systému združovania menového príjmu za rok 2009 bol vo výške 12 818 tis. EUR. Menové príjmy centrálnych bánk z plnenia úloh menovej politiky sa medzi jednotlivé centrálne banky rozdeľujú koncom každého finančného roka v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným podielom na základnom imaní ECB v súlade s čl. 33.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Čisté prevádzkové náklady na razbu euromincí, zamestnancov, administratívne a ostatné náklady boli v roku 2009 vo výške 60 635 tis. EUR (111 771 tis. EUR v roku 2008).

BR NBS rozhodla, že vykázaný zisk za rok 2009 bude v celej výške použitý na vykrytie neuhradených strát z minulých rokov. Celkové záporné vlastné imanie NBS k 31.12.2009 predstavuje 4 358 445 tis. EUR (4 740 879 tis. EUR k 31.12.2008).

Ročná účtovná závierka NBS bude spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2009 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora bude publikovaná vo Výročnej správe NBS za rok 2009. Do publikovania výročnej správy bude Účtovná závierka NBS k 31. decembru 2009 dočasne publikovaná na internetovej stránke NBS ako samostatný dokument.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.