en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

20. novembra 2023 sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada NBS prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite – november 2023. Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS.

Banková rada na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2023 prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank v znení neskorších predpisov.

V opatrení sa vypúšťa príloha s názvom „Údaje o krytých dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch“ určená na zverejňovanie a nahrádza sa príloha s názvom „Údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou“ novou prílohou, určenou na zverejňovanie malými, menej zložitými a nekótovanými inštitúciami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2023, okrem bodov 1, 4, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2024.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami.

Cieľom vypracovaného návrhu opatrenia je na jednej strane zohľadniť požiadavky, ktoré vyplynuli z Memoranda o porozumení k oznamovaniu údajov o platobných podvodoch z dôvodu zamedzenia duplicitného zberu údajov o podvodoch medzi ECB a EBA. Na druhej strane ide o zrušenie, prepracovanie a vypracovanie nových vzorov hlásení ako aj rozšírenie vykazovacej povinnosti, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2024 pre platobné inštitúcie, pobočky zahraničných platobných inštitúcii, inštitúcie elektronických peňazí, pobočky zahraničných inštitúcii elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu a od 1. januára 2025 pre banky.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.