en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. marca 2016) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, február 2016, ktorý bol publikovaný v elektronickej forme na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila auditovanú ročnú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31.12.2015.
Za rok 2015 dosiahla NBS hrubý zisk 144 604 tis. EUR pred tvorbou všeobecnej rezervy na finančné riziká. Čistý zisk NBS za rok 2015 znížený o tvorbu všeobecnej rezervy na finančné riziká bol 4 604 tis. EUR.

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2015 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 159 957 tis. EUR (364 634 tis. EUR za rok 2014), z toho čistý úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 105 211 tis. EUR (303 473 tis. EUR za rok 2014) a čistý úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 54 746 tis. EUR (61 161 tis. EUR v roku 2014). Za rok 2015 NBS odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zrážkovú daň z výnosov (príjmov), ktoré jej plynú z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky, v objeme 2 202 tis. EUR (156 tis. EUR za rok 2014).

Čisté realizované zisky z finančných operácií dosiahli 77 797 tis. EUR (147 055 tis. EUR za rok 2014), pričom najväčší podiel predstavovali zisky z úrokových swapov v sume 60 138 tis. EUR (128 346 tis. EUR za rok 2014).

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2015 prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2014 vo výške 1 635 tis. EUR (599 tis. EUR v roku 2013) a podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2015 vo výške 8 913 tis. EUR (9 281 tis. EUR v roku 2014). Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2015 predstavoval 51 583 tis. EUR (45 119 tis. EUR za rok 2014).

Prevádzkové činnosti banky v roku 2015 boli ovplyvnené najmä novými aktivitami a úlohami súvisiacimi s prevzatím kompetencií ochrany finančného spotrebiteľa na Slovensku a úlohami vyplývajúcimi z Jednotného mechanizmu dohľadu Eurosystému a zo zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Čisté náklady (t.j. náklady znížené o výnosy) na zabezpečenie prevádzky a správy v roku 2015 boli čerpané v objeme 54 660 tis. EUR (58 855 tis. EUR v roku 2014), čo predstavuje medziročný pokles o 7 %. V roku 2015 mzdové a sociálne náklady boli 38 031 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a zariadení 17 584 tis. EUR, odpisy majetku 7 350 tis. EUR a výnosy z prevádzkových činností boli 8 305 tis. EUR.

Čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí boli 6 668 tis. EUR (zisk 16 383 tis. EUR v roku 2014, v tom bol zahrnutý mimoriadny emisný zisk z nevymenených korunových mincí vo výške 23 778 tis. EUR, ktorých platnosť bola v zmysle zákona ukončená 2. januára 2014).

V súlade s rozhodnutím Bankovej rady NBS zo dňa 26. januára 2016 bola vytvorená všeobecná rezerva na finančné riziká vo výške 660 000 tis. EUR (140 000 tis. EUR bol dopad na zníženie hospodárskeho výsledku 2015). Všeobecná rezerva na finančné riziká sa tvorí v súlade s usmernením ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk. Všeobecná rezerva na finančné riziká sa tvorí za účelom eliminovať neistotu vývoja na finančných trhoch a zabezpečiť sa voči kurzovému, úrokovému, úverovému riziku a rizikám vyplývajúcim z pohybu cien zlata.

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS a v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS bol zisk NBS za rok 2015 v plnej výške 4 604 tis. EUR použitý na zníženie strát NBS z minulých rokov.

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2015 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie v Bratislave. Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom akademického maliara Vladimíra Pavlicu. Razbu zlatých zberateľských euromincí zrealizuje Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v máji 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.