en en

Likvidátor v prípade poisťovne Novis zostáva nevymenovaný

Po viac ako deviatich mesiacoch od rozhodnutia odobrať povolenie spoločnosti NOVIS a podania návrhu na vymenovanie likvidátora, nebol likvidátor dodnes súdom vymenovaný. V tejto súvislosti vznikajú oprávnené obavy NBS, dohľadových orgánov členských štátov Európskej únie a Islandu ako aj Európskej komisie, o zabezpečenie práv klientov spoločnosti Novis. S prihliadnutím na aktuálnu situáciu vnímame ako dôležité upozorniť na tento stav. Čo najskoršie vymenovanie likvidátora v prípade poisťovne Novis vnímame ako krok, ktorý je nevyhnutný pre ochranu klientov.

NBS podala dňa 07. 06. 2023 návrh na súd na zrušenie spoločnosti Novis. Návrh podala rovnako aj na vymenovanie likvidátora, po ktorého vymenovaní sa má začať likvidácia spoločnosti Novis. Jej účelom je zistenie aktív a záväzkov spoločnosti, speňaženie majetku, uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov. Rozhodnutie o vymenovaní likvidátora a začatí likvidácie patrí v plnom rozsahu do kompetencie Mestského súdu Bratislava III.

Pretože od podania spomínaného návrhu uplynulo viac než deväť mesiacov, nie je možné odhadnúť predpokladaný termín začatia likvidácie spoločnosti Novis.

Vzhľadom na veľký časový rozostup od odobratia povolenia, počas ktorého stále nebol súdom vymenovaný likvidátor, ktorý má riadiť proces ukončovania činnosti spoločnosti Novis a uspokojovania nárokov jej klientov, dáva NBS  klientom spoločnosti Novis do pozornosti nasledovné informácie, v záujme ochrany finančných spotrebiteľov:

  • •Ohľadom aktuálnych informácií súvisiacich s poistnou zmluvou je potrebné kontaktovať spoločnosť Novis. V prípade, ak v tejto súvislosti klienti zvažujú úkony na svojich poistných zmluvách, NBS odporúča klientom kontaktovať a poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom, právnikom (advokátom) alebo s niektorým zo spotrebiteľských združení.
  • •Pretože odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv, prípadné nároky klientov spoločnosti NOVIS vyplývajúce z poistnej zmluvy (napr. poistné plnenie alebo predčasný, resp. čiastočný odkup) tak zostávajú zachované. V tejto súvislosti sa môžu klienti svojich nárokov domáhať priamo u spoločnosti Novis.

Napriek skutočnosti, že k dnešnému dňu nebol vymenovaný likvidátor spoločnosti Novis, uvedené nemá žiaden vplyv na rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 01. 06. 2023 č. z.: 100-000-524-310 o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., IČO: 47 251 301, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5851/B (ďalej len „spoločnosť Novis“). Zároveň dávame do pozornosti, že prebiehajúce súdne konania ani procesné rozhodnutia príslušných súdov nemajú žiaden vplyv na vyššie uvedené rozhodnutie Národnej banky Slovenska a ani ich nie je možné interpretovať spôsobom, ktorý by predpovedal budúce rozhodnutia príslušných súdov.

Naďalej platí, že od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od 05. 06. 2023, spoločnosť Novis nemôže vykonávať poisťovaciu činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy. Odobratie povolenia však nemá vplyv na trvanie už uzavretých poistných zmlúv.

Súvisiace odkazy:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.