en en

Spoločnosť NOVIS - najčastejšie otázky

NOVIS Insurance Company
NOVIS Versicherungsgesellschaft
NOVIS Compagnia di Assicurazioni
NOVIS Poisťovňa

dátum aktualizácie: 21.3.2024

Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 01.06.2023 odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti
NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s., 

IČO: 47 251 301, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5851/B.

Najčastejšie otázky

I. KLIENT / KLIENTKA
 • 1. Národná banka Slovenska odobrala poisťovni Novis povolenie na poisťovaciu činnosť. Čo to pre mňa ako klienta poisťovne znamená?

  Odobratím povolenia spoločnosť nesmie uzatvárať nové poistné zmluvy a získavať nových klientov. Klienti, ktorí už so spoločnosťou majú uzatvorenú platnú zmluvu však naďalej ostávajú klientmi spoločnosti. Vaša poistná zmluva odobratím povolenia spoločnosti Novis nezanikla a je naďalej platná. Zmluvne dohodnuté záväzky ďalej trvajú pre obe strany. Pre klienta to znamená, že má rovnaké práva a povinnosti ako predtým. Po začatí likvidácie bude likvidátor informovať všetkých klientov o ďalšom postupe.

 • 2. Poisťovňa mi vypláca poistné plnenie. Prestane ho vyplácať po odňatí povolenia?

  Spoločnosť je povinná naďalej plniť svoje záväzky z poistných zmlúv, čo znamená, že ďalej musí vyplácať poistné plnenia, prípadne ďalšie záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy a to až do momentu začatia likvidácie. Likvidácia sa začne tým, že súd zapíše likvidátora do obchodného registra. Zistíte to zo stránky orsr.sk a zároveň o tom budem informovať Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle. Po začatí likvidácie bude likvidátor informovať všetkých klientov o ďalšom postupe.

 • 3. Keďže som sa dozvedel, že poisťovni bolo odobraté povolenie, mám teraz niekde oznámiť, že som jej klientom?

  V súčasnosti nemusíte nikam nahlasovať, že ste klientom spoločnosti Novis.

 • 4. Doteraz som riadne platil poistné. Mám platiť ďalej?

  Vaša poistná zmluva odobratím povolenia spoločnosti Novis nezanikla. Do začatia likvidácie sa nič nemení na Vašom poistnom krytí, nároku na poistné plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z vašej poistnej zmluvy. Po začatí likvidácie bude likvidátor informovať všetkých klientov o ďalšom postupe.

  Každá zmluva je individuálna z pohľadu dĺžky kontraktu ako aj  dohodnutých podmienok poistenia, preto nemožno skonštatovať jednotný postup pre každého klienta. Navyše, ak boli uzatvorené v zahraničí, platí pre ne zahraničné, nie slovenské poistné právo.

  Ak zvažujete ako naložiť so svojou poistnou zmluvou, mali by ste posúdiť konkrétne zmluvné podmienky vašej poistnej zmluvy predtým, ako vykonáte akékoľvek rozhodnutie. Máte zachované všetky možnosti, ktoré vám vyplývajú z vašej zmluvy. Berte, prosím, do úvahy, že v prípade, že ukončíte poistnú zmluvu alebo aj v prípade, že prestanete platiť poistné, môže vám byť účtovaná pokuta, či poplatky. Pre čo možno najlepšie rozhodnutie o vašom postupe, najmä v prípade dlhodobých zmlúv, kde pravidelne platíte poistné, dôrazne odporúčame vec konzultovať, popri spoločnosti NOVIS, so svojím finančným sprostredkovateľom, právnikom (advokátom), prípadne sa obrátiť na niektoré zo spotrebiteľských združení. Národná banka Slovenska podľa zákona nemôže poskytovať právne poradenstvo alebo právnu pomoc.

 • 5. Dokedy bude platiť moja poistná zmluva v poisťovni, ktorá nemá povolenie?

  Do momentu začatia likvidácie máte riadne poistné krytie. Po začatí likvidácie bude likvidátor informovať všetkých klientov o ďalšom postupe.  Návrh na likvidáciu poisťovne podala na súd Národná banka Slovenska. Keď súd vyhlási likvidáciu a ustanoví likvidátora, NBS bude informovať verejnosť o tejto skutočnosti.


II. KROKY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
 • 1. Prečo NBS odobrala poisťovni Novis povolenie?

  Odobratie povolenia je najprísnejšia/najtvrdšia sankcia, akú môže Národná banka Slovenska dohliadanému subjektu uložiť, preto je používaná len v tých najzávažnejších prípadoch. Prvoradým cieľom Národnej banky Slovenska je vždy napravenie zistených nedostatkov u dohliadaného subjektu tak, aby fungoval v súlade s regulárnymi požiadavkami a riadne poskytoval služby svojim klientom.

  Národná banka Slovenska vykonala viacero úkonov, o ktorých nie je z dôvodu mlčanlivosti možné verejnosť informovať a tiež vydala voči poisťovni viacero sankčných rozhodnutí zverejnených na webe www.nbs.sk. Vzhľadom na skutočnosť, že žiaden z uvedených krokov neviedol k dlhodobému zlepšeniu v spoločnosti Novis, pristúpila Národná banka Slovenska k rozhodnutiu o odobratí povolenia na výkon poisťovacej činnosti. 

 • 2. Aké sankcie Národná banka Slovenska uložila poisťovni Novis?

  Od vzniku spoločnosti Novis v roku 2013 až do odobratia povolenia v roku 2023 jej Národná banka Slovenska uložila nasledovné sankcie:

  1. rozhodnutie útvaru dohľadu nad finančným trhom (ďalej len UDFT) č. ODT-12207/2014-5 zo dňa 22.04.2015 v znení rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (ďalej len BR NBS) (nadobudlo právoplatnosť 07. 01. 2016),
  • týkajúce sa nedostatkov spočívajúcich v predkladaní dokumentov (overenej kópie stanov po ich zmene, výpisu z registra emitenta cenných papierov, zoznamu akcionárov spoločnosti) a menovania a úpravy právnych vzťahov k členom predstavenstva
  • uložená bola pokuta vo výške 10 000 eur,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/14186),

  1. rozhodnutie UDFT č. z. 100-000-120-315 k č. sp. NBS1-000-021-792 zo dňa 11. 09. 2018 (nadobudlo právoplatnosť 28. 12. 2018),
  • týkajúce sa nedostatkov v dodržiavaní pravidiel v oblasti technických rezerv,
  • uložené opatrenie na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, ktorého účelom bolo zabezpečenie určenia a tvorby technických rezerv v správnej výške, ako aj pravidelné informovanie NBS o vývoji finančnej situácie poisťovne,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/14935),

  1. rozhodnutie UDFT č. z. 100-000-150-687 k č. sp. NBS1-000-027-223 zo dňa 28. 01. 2019 v znení rozhodnutia BR NBS č. sp. NBS1-000-036-210 zo dňa 01. 10. 2019 (nadobudlo právoplatnosť 10. 10. 2019),
  • týkajúce sa nedostatkov v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, konkrétne porušenie zákazu používania neprijateľných zmluvných podmienok, nekalých obchodných praktík a ukladania povinností bez právneho dôvodu,
  • uložená bola pokuta vo výške 175 000 eur,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/18010),

  1. rozhodnutie UDFT č. z. 100-000-221-679 k č. sp. NBS1-000-039-534 zo dňa 28. 02. 2020 (nadobudlo právoplatnosť 19. 03. 2020),
  • týkajúce sa viacerých nedostatkov z oblastí správy a riadenia poisťovne,  predkladania údajov NBS, vykonávania činnosti bez povolenia (mimo územia EU), výkonu hlasovacích práv akcionárov a používaných účtovných metód,
  • uložená bola pokuta vo výške 50 000 eur,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/15334),

  1. rozhodnutie UDFT č. z. 100-000-221-562 k č. sp. NBS1-000-036-293 zo dňa 28. 02. 2020 (nadobudlo právoplatnosť 19. 03. 2020).
  • týkajúce sa viacerých nedostatkov spočívajúcich v nedodržiavaní pravidiel týkajúcich sa určenia a tvorby technických rezerv (konkrétnejšie napr. nedostatky v použitých predpokladoch, metódach, modeloch, postupoch, výkone aktuárskej funkcie, oceňovaní,  dokumentovaní a validácii údajov),
  • uložená bola pokuta vo výške 50 000 eur,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/15333),

  1. rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len UDS) č. z. 100-000-249-678 k č. sp. NBS1-000-053-337 zo dňa  09. 09. 2020 v znení rozhodnutia BR NBS č. z. 100-000-273-424 k č. sp. NBS1-000-054-940 zo dňa 11. 02. 2021,
  • týkajúce sa nedostatkov v oblasti investovania do aktív,
  • ukladajúce poisťovni NOVIS vo forme PO dočasný podmienený zákaz uzatvárať nové poistné zmluvy, informačné povinnosti a investovať celé prijaté poistné,
  • toto rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia zaniklo v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. dňa 30. 06. 2021, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie vo veci samej č. z. 100-000-283-290, č. sp. NBS1-000-053-337 (v bode 8. nižšie),

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/18059),

  1. rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia UDS č. z. 100-000-258-757 k č. sp. NBS1-000-054-839 zo dňa 05. 11. 2020 v znení rozhodnutia BR NBS č. z. 100-000-276-949 k č. sp. NBS1-000-056-590 zo dňa 13. 04. 2021,
  • týkajúce sa viacerých nedostatkov spočívajúcich v nedodržiavaní pravidiel týkajúcich sa určenia a tvorby technických rezerv,
  • ukladajúce poisťovni NOVIS vo forme PO obmedzenie disponovania s aktívami poisťovne NOVIS a informačné povinnosti,
  • toto rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia bolo zrušené v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. dňa 03. 02. 2022, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. z. 100-000-328-739 k č. sp. NBS1-000-054-839 (v bode 9. nižšie),

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/18068),

  1. (meritórne) rozhodnutie UDS č. z. 100-000-283-290 k č. sp. NBS1-000-053-337 zo dňa 19. 04. 2021 v znení rozhodnutia BR NBS č. z. 100-000-293-318 k č. sp. NBS1-000-061-006 zo dňa 21. 06. 2021 (nadobudlo právoplatnosť 30. 06. 2021),
  • týkajúce sa nedostatkov spočívajúcich v neobozretnom postupe v oblasti investovania do aktív,
  • uložená bola sankcia v podobe opatrenia ukladajúceho povinnosť postupne doplniť hodnotu investovaných aktív do výšky, v akej je na to poisťovňa NOVIS v súlade so svojimi poistnými zmluvami zaviazaná a informačné povinnosti,
  • ruší PO uvedené v bode 6. vyššie,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/18080),

  1. rozhodnutie UDS č. z. 100-000-328-739 k č. sp. NBS1-000-054-839 zo dňa 27. 01. 2022,
  • ruší rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia zo dňa 05. 11. 2020, č. z. 100-000-258-757 k č. sp. NBS1-000-054-839 v spojení s rozhodnutím BR NBS zo dňa 13. 04. 2021, č. z. 100-000-276-949, č. sp. NBS1-000-056-590, nakoľko pominuli dôvody, pre ktoré bolo PO vydané (uvedené v bode 7. vyššie),

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/18089),

  1. (meritórne) rozhodnutie UDS č. z. 100-000-326-264 k č. sp. NBS1-000-064-454 zo dňa 14. 01. 2022 v znení rozhodnutia BR NBS č. z. 100-000-352-301 k č. sp. NBS1-000-069-408 zo dňa 06. 06. 2022 (nadobudlo právoplatnosť 15. 06. 2022).
  • týkajúce sa neplnenia kapitálovej požiadavky na solventnosť z dôvodu používania nesprávnych predpokladov na výpočet technických rezerv,
  • uložené boli sankcie v podobe opatrenia používať technické rezervy vo výške určenej podľa realistických predpokladov stanovených NBS v súlade s príslušnou reguláciou a následného prepočítania a doplnenia použiteľných vlastných zdrojov na krytie SCR v potrebnej výške ako aj obmedzenia voľného disponovania s aktívami poisťovne,

  (dostupné z: https://nbs.sk/vyroky/18233).

 • 3. Kto vymenúva likvidátora?

  Návrh na likvidáciu poisťovne podala na súd Národná banka Slovenska. Proces vymenovania likvidátora je plne v kompetencii mestského súdu Bratislava. 

 • 4. Existuje na území Slovenskej republiky nejaká garančná schéma pre klientov poisťovní so životným poistením (ako je v bankách Fond ochrany vkladov)?

  V oblasti poisťovníctva nemá Slovenská republika zriadenú žiadnu garančnú schému.

 • 5. Čo znamená likvidácia poisťovne?

  Národná banka Slovenska po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podala na príslušný súd návrh na vymenovanie likvidátora a začatia likvidácie spoločnosti Novis.

  Po vymenovaní  likvidátora prechádza riadenie spoločnosti na neho. Likvidátor preskúma majetkovú situáciu spoločnosti  Novis a podľa toho posúdi, či má ísť spoločnosť do konkurzu alebo či majetok postačí na plné uspokojenie nárokov klientom. , či poisťovňa pôjde do konkurzu alebo bude vyplácať klientom likvidačný zostatok.

  O ďalšom vývoji bude NBS informovať verejnosť.