en en

Národná banka Slovenska odobrala povolenie spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 01.06.2023 odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., IČO: 47 251 301, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5851/B (ďalej len „spoločnosť Novis“).

Výrok právoplatného rozhodnutia je dostupný na: https://nbs.sk/vyroky/18575.

Anglický preklad výroku právoplatného rozhodnutia bude doplnený v krátkom čase. Anglické znenie je len informatívne, záväzné je znenie v slovenskom jazyku.

Od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od 05.06.2023, spoločnosť Novis nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy.

Informácie pre klientov:

 • Odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv.
 • NBS podá návrh na súd na zrušenie a na začatie likvidácie spoločnosti Novis a na vymenovanie likvidátora a po jeho vymenovaní začne likvidácie spoločnosti Novis , ktorej účelom je uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov.
 • Likvidátora menuje súd náhodným výberom zo zoznamu špeciálnych konkurzných správcov určených pre likvidácie finančných inštitúcií a spoločnosť Novis vstúpi do likvidácie.
 • Od vstupu do likvidácie za spoločnosť Novis koná vymenovaný likvidátor.
 • Likvidátor bude informovať všetkých klientov (aj mimo Slovenskej republiky) a vyzve ich na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti Novis. Na základe výzvy likvidátora je potrebné prihlásiť pohľadávky. Formu prihlášok a lehotu klientom oznámi likvidátor
 • Nárokom klienta z poistnej zmluvy po vstupe spoločnosti do likvidácie nie je zaplatené poistné, s výnimkou prípadu v poslednom bode nižšie. Podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (§ 161 ods. 2 písm. c)):
 • Ak má klient uzatvorenú iba rizikovú poistnú zmluvu bez investovania:
  • ak poistná udalosť nastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
  • ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na tzv. nespotrebované poistné (pomernú časť zaplateného poistného za obdobie, kedy už nie je poskytované krytie).
 • Ak má klient uzatvorenú poistnú zmluvu s investovaním:
  • ak poistná udalosť nastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
  • ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie – klient má nárok na zodpovedajúce technické rezervy; výšku jednotlivých nárokov NBS nemôže posudzovať, avšak pokiaľ klienti nebudú mať odlišné informácie od likvidátora resp. právneho zástupcu, NBS odporúča prihlásiť poslednú sumu, o ktorej ich spoločnosť Novis informovala vo výpise (hodnota poistného účtu).
 • Ak pred likvidáciou nedošlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy a klient už zaplatil poistné – je potrebné uplatniť si uhradené poistné.
 • Ak si klienti pohľadávky neprihlásia, tieto nezaniknú, likvidátor musí zohľadniť všetky záväzky, ktoré má spoločnosť Novis v účtovníctve a v prípade ich neprihlásenia bude plniť do úschovy. Je ale vhodné si pohľadávky prihlásiť v každom prípade.

Ďalšie informácie bude klientom poskytovať súdom vymenovaný likvidátor. 

NBS nie je oprávnená hodnotiť priebeh likvidácie ani posudzovať platnosť, či trvanie jednotlivých poistných zmlúv, ako ani nároky klientov vyplývajúce z poistných zmlúv. V prípade, že nedôjde k zhode medzi likvidátorom a klientom v otázke trvania/platnosti zmluvy alebo výške nároku, je o týchto otázkach príslušný rozhodnúť súd.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Dátum poslednej aktualizácie 5. jún 2023