en en

NBS je gestorom údajov pre MMF

Slovensko je od včerajšieho dňa 19. krajinou sveta, ktorá pristúpila k najvyššiemu štandardu Medzinárodného menového fondu (MMF) pre šírenie údajov o ekonomike a finančnom trhu, označovanému ako SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus).

Tieto dáta reportujú za Slovensko Národná banka Slovenska (NBS), Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR. Uvedené inštitúcie sú zároveň gestormi jednotlivých údajových kategórií, ktoré spadajú do ich kompetencie. Štatistický úrad SR plní zároveň funkciu národného koordinátora.

V súvislosti s prechodom zo štandardu SDDS na SDDS Plus došlo k rozšíreniu zverejňovaných údajových kategórií z 21 na 30, pričom až 7 z 9 nových kategórií je v kompetencii NBS. Ide napríklad o údaje za indikátory finančnej stability, o bilančné údaje ostatných finančných korporácií, o držbe dlhových cenných papierov, ale aj o rozsahu a štruktúre priamych zahraničných investícií v SR a štvrťročných finančných účtoch.

Štandard SDDS Plus a následné rozšírenie zverejňovaných harmonizovaných štatistických údajov zaviedol MMF v roku 2012 ako následok finančnej krízy a ako nástroj na podporu národnej a medzinárodnej finančnej stability.

Prispievateľom SDDS Plus je krajina, ktorá splní požiadavky MMF v rozsahu, periodicite a včasnosti historických časových radov stoviek číselných dát. Súčasne MMF sprísnil požiadavky na pôvodne vykazované kategórie dát.

SR zverejňuje údaje podľa požiadaviek MMF od roku 1996, kedy pristúpila k v tej dobe najvyššiemu štandardu SDDS.

Národná sumárna stránka údajov za všetky údajové kategórie je zverejnená na webovom sídle ŠÚ SR. Dáta sú už v upravenom formáte SDMX v predpísanej štruktúre a poskytujú sa za reálny, fiškálny, finančný, zahraničný sektor a obyvateľstvo v súlade s Kalendárom prvého zverejnenia údajov. Údajové kategórie v kompetencii NBS sú zverejňované na webovom sídle NBS.

Kompletné informácie o štandarde SDDS Plus, vrátane údajov a metodických informácií sú zverejnené v elektronickom Bulletine MMF (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB).

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.