en en

NBS poverila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Dňa 30. augusta 2010 prevzal Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poverenie Národnej banky Slovenska na zabezpečenie odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. Zákon č. 186/2009 Z. z. stanovil v ust. § 22 ods. 3 zákona nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorí sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu musia zapojiť do trvalého odborného vzdelávania a podrobiť sa odborným skúškam.

IBV NBS, n.o. pre zabezpečenie skúšok pripravil špecializovaný projekt, ktorý schválila Národná banka Slovenska. Inštitút zabezpečí skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. Vzdelávanie a skúšky musia finanční sprostredkovatelia a poradcovia absolvovať každé štyri roky.

IBV NBS, n.o. založila Národná banka Slovenska ako neziskovú organizáciu 28. októbra 2008. Inštitút vznikol transformáciou pôvodného Inštitútu bankového vzdelávania, ktorý ako organizačná súčasť Národnej banky Slovenska zabezpečoval vzdelávacie potreby v slovenskom bankovom sektore od roku 1991 do súčasnosti.

Národná banka Slovenska poverila inštitút už v predchádzajúcich rokoch zabezpečovaním skúšok pre finančných sprostredkovateľov a aktuárov ako jedinú inštitúciu v Slovenskej republike.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.