en en

NBS rozšírila svoju webovú stránku o informácie ku krytým dlhopisom

Kryté dlhopisy, ktoré emitujú banky pôsobiace na slovenskom trhu sa stávajú významným zdrojom dlhodobých prostriedkov na financovanie úverov v bilanciách bánk a prispievajú k finančnej stabilite.

Dohľad nad finančným trhom vzhľadom na nové požiadavky smernice EÚ č. 2162/2019 o emisii krytých dlhopisov ako aj na rastúci trh krytých dlhopisov zverejňuje pre verejnosť a iné orgány dohľadu informácie o legislatívnom rámci a o vývoji trhu krytých dlhopisov. Informácie zahŕňajú slovenskú a európsku legislatívu, zoznám bánk, ktoré získali predchádzajúci súhlas na vykonávanie činnosti súvisiacich s programom krytých dlhopisov, zoznam správcov programu krytých dlhopisov a ich zástupcov, zoznam dlhopisov s označením Európsky krytý dlhopis prémiový a iné dáta.