en en

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - rozhodnutie rumunského súdu

Rozhodnutie rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom (č. 2034/27.08.2015), ktorým bolo spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ASTRA) odobraté povolenie na jej činnosť sa dotýka aj práv a povinností slovenskej pobočky OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A a jej klientov.Na základe prvostupňového rozhodnutia súdu v Bukurešti z  3. decembra 2015 sa začalo voči spoločnosti ASTRA konkurzné konanie, pričom súd vymenoval za jej dočasného konkurzného správcu spoločnosť KPMG.Rozhodnutie súdu bolo zverejnené v rumunskom vestníku konkurzných konaní 21. januára 2016 pod číslom 1348. Vzhľadom na to, , že proti tomuto rozhodnutiu sa v zákonnej lehote odvolala spoločnosť Nova Group Investments Romania S.A. (jeden z hlavných akcionárov spoločnosti ASTRA), rozhodnutie prvostupňového súdu zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.Klienti spoločnosti ASTRA môžu požiadať o výplatu plnení (nespotrebované poistné, výplatu poistnej udalosti a pod.) rumunský garančný poistný fond FGA. FGA však začne vyplácať náhrady klientom až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu. V prípade poistných udalostí, ktoré nastali pred dňom začatia konkurzného konania, t.j. do 3. decembra 2015 vrátane, si môžu klienti svoje nároky voči poisťovateľovi uplatniť prostredníctvom FGA najneskôr v lehote 90 dní odo dňa, kedy sa začalo konanie, teda do 3. marca 2016.V prípade poistných udalostí, ktoré nastanú po tom, čo sa rozhodnutie súdu stane právoplatným, si klienti budú môcť nárokovať plnenie najneskôr do 90 dní odo dňa právoplatnosti súdneho rozhodnutia.Zároveň NBS informuje o zmene kontaktov na rumunský garančný poistný fond FGA, : www.fgaromania.ro, e-mail: office@fgaromania.ro.

Usmernenie pre slovenských klientov

V októbri 2015 zaslala slovenská pobočka spoločnosti ASTRA všetkým svojim klientom návrh na ukončenie platnosti poistnej zmluvy vzájomnou dohodou k 30. novembru 2015. V prípade, že klienti slovenskej pobočky spoločnosti ASTRA pristúpili na ukončenie platnosti poistnej zmluvy vzájomnou dohodou, táto zmluva bola ukončená k dátumu uvedenému v návrhu, teda k 30. novembru 2015. Ako NBS informovala (tlačová správa 7. 10. 2015), pre oblasť povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bol klient slovenskej pobočky spoločnosti ASTRA, ktorému k 30. novembru 2015 zanikol poistný vzťah s touto spoločnosťou, povinný uzatvoriť novú zmluvu s inou poisťovňou oprávnenou takéto zmluvy uzatvárať, a to so začiatkom poistenia
1. decembra 2015.Poistné zmluvy, ktorých platnosť nebola ukončená vzájomnou dohodou k 30. novembru 2015, bude slovenská pobočka spoločnosti ASTRA písomne vypovedať ku koncu aktuálneho poistného obdobia príslušného poistného vzťahu.Klientom môže poistenie zaniknúť aj tak, že poistné na ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. V prípade nezaplatenia poistného na ďalšie poistné obdobie má poisťovateľ právo na alikvotnú časť poistného.tlačové a edičné oddelenie NBSNárodná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.