en en

Rada guvernérov ECB rozhodla, že výnimočné okolnosti sú dôvodom na úľavu v ukazovateli finančnej páky

  • Rada guvernérov ECB potvrdila existenciu výnimočných okolností.
  • Prijaté stanovisko zohráva významnú úlohu pri rozhodnutí bankového dohľadu ECB povoliť bankám vylúčiť expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky.
  • Viac informácií sa nachádza vo vyhlásení bankového dohľadu ECB o ukazovateli finančnej páky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla o súhlase s názorom bankového dohľadu ECB, že existujú „výnimočné okolnosti“ umožňujúce dočasné vylúčenie určitých expozícií voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky.

Rada guvernérov v prijatom stanovisku uviedla: „Situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu (COVID-19) ovplyvnila všetky ekonomiky eurozóny nevídaným a zásadným spôsobom. Situácia si aj naďalej vyžaduje vysoký stupeň menovopolitickej akomodácie, ktorej základným predpokladom je bezproblémové fungovanie bankového transmisného kanála menovej politiky. Rada guvernérov preto považuje podmienku existencie výnimočných okolností, ktorá umožňuje dočasné vylúčenie určitých expozícií voči centrálnym bankám z výpočtu veľkosti celkovej expozície bánk, za splnenú pre eurozónu ako celok. Vnútroštátne príslušné orgány krajín eurozóny, ktoré majú v úmysle vo vzťahu k menej významným inštitúciám využiť možnosť stanovenú v článku 500b ods. 2 nariadenia CRR, môžu vychádzať z tohto stanoviska vydaného ECB ako menovým orgánom eurozóny.“

Rada guvernérov ECB rozhodla, že výnimočné okolnosti sú dôvodom na úľavu v ukazovateli finančnej pákyToto stanovisko Rady guvernérov je predpokladom, aby bankový dohľad ECB mohol významným bankám spadajúcim pod jeho priamy dohľad povoliť vylúčiť určité expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky. Medzi aktíva, ktoré možno vylúčiť, patria mince a bankovky, ako aj vklady držané v centrálnej banke.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.