en en

Regulačný sandbox: Do konzultácií sa zapojilo 20 subjektov

Od 22. júna 2020 do 5. augusta 2020 prebehla verejná konzultácia k regulačnému sandboxu. Národná banka Slovenska (NBS) a Centrum pre finančné inovácie Ministerstva financií (CFI) chceli prostredníctvom nej zistiť názor verejnosti na to, či na Slovensku existuje dopyt po vytvorení regulačného sandboxu, prípadne niektorej z jeho alternatív a ako regulačný sandbox čo najvhodnejšie nastaviť. Podkladom ku konzultácii bol materiál, v ktorom NBS a CFI predstavili svoju základnú predstavu o fungovaní regulačného sandboxu.

Do verejnej konzultácie sa zapojilo 20 subjektov, ktoré odpovedali na vyše tridsať otázok. Medzi respondentmi sa nachádzali dohliadané a nedohliadané subjekty, asociácie ako aj fyzické osoby. Odpovede, ktoré doručili v rámci verejnej konzultácie sú zhrnuté vo Vyhodnotení konzultácie k regulačnému sandboxu.

Odpovede, ktoré sme získali v rámci verejnej konzultácie nám hovoria, že na slovenskom trhu existuje dopyt po regulačnom sandboxe, ale vzhľadom na štruktúru respondentov nie je možné posúdiť, aký veľký je tento dopyt a koľko subjektov by reálne zvažovalo doň vstúpiť.. Respondenti sa pri väčšine otázok týkajúcich sa nastavenia regulačného sandboxu, zhodli s predstavou NBS a CFI, ktorú popísali v rámci konzultačného materiálu. Subjekty zapojené do konzultácie sa vyjadrovali pozitívne aj o alternatívach k regulačnému sandboxu.

NBS a CFI výsledky konzultácie prediskutujú s relevantnými asociáciami. Po zhromaždení potrebných informácii NBS a CFI posúdia výhody a nevýhody jednotlivých riešení a na základe toho rozhodnú, či bude zriadený regulačný sandbox, prípadne niektorá z jeho alternatív. Pokiaľ bude prijaté rozhodnutie vytvoriť regulačný sandbox, dá sa očakávať jeho zriadenie v priebehu roka 2021.

Čo je regulačný sandbox?

Vo svete počítačov a informačných technológií sa pojem sandbox používa na pomenovanie mechanizmu, ktorý slúži na oddeľovanie testovaných procesov od iných procesov hostiteľského počítača virtuálnou stenou, aplikácie sa hrajú „na vlastnom piesočku“.

Niečo podobné chystá aj Národná banka Slovenska, sandbox by sa však týkal finančného trhu. Začínajúcim alebo etablovaným spoločnostiam, ktoré chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo službu, by poskytol možnosť počas niekoľkých mesiacov opakovane konzultovať s expertmi NBS z rôznych oblastí uskutočnenie inovatívnych riešení. Aby splnili podmienky regulácie tak, aby ich inovatívne produkty prispeli k rozvoju finančných služieb a zároveň, aby bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.