en en

Súbor ukazovateľov používaných na hodnotenie vývoja cien nehnuteľností

Národná banka Slovenska zverejnila súbor ukazovateľov používaných na hodnotenie vývoja cien nehnuteľností, takzvaný dashboard.

Dôvodom sledovania trhu rezidenčných nehnuteľností je, že tento trh je pre Slovensko dôležitý rovnako z pohľadu reálnej ekonomiky ako aj finančnej stability. Zoznam indikátorov zahŕňa kompozitné indikátory, indikátory dostupnosti bývania, makroekonomické modely na odhad fundamentálnej ceny alebo na sledovanie dopadu rôznych šokov na cenu nehnuteľností. Spolu so zoznamom ukazovateľov je zverejnený aj metodický popis vo forme príležitostnej štúdie NBS. Obsahuje metodiku, stručnú interpretáciu a dáta použité k jednotlivým ukazovateľom. Zoznam indikátorov aj ich metodika je predmetom pravidelných revízií a aj možných budúcich zmien.