en en

RRE Dashboard

Dashboard je súborom ukazovateľov, ktoré používa Národná banka Slovenska na sledovanie a hodnotenie trhu rezidenčných nehnuteľností. Tento trh je pre Slovensko dôležitý rovnako z pohľadu reálnej ekonomiky ako aj finančnej stability. Výrazná časť domácností vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, pričom úvery na bývanie tvoria nemalú časť aktív domáceho bankového sektora. Zoznam indikátorov zahŕňa kompozitné indikátory, indikátory dostupnosti bývania, makroekonomické modely na odhad fundamentálnej ceny alebo na sledovanie dopadu rôznych šokov na cenu rezidenčných nehnuteľností. Spolu so zoznamom ukazovateľov je zverejnený aj metodický popis vo forme príležitostnej štúdie NBS. Obsahuje metodiku, stručnú interpretáciu a dáta použité k jednotlivým ukazovateľom. Zoznam indikátorov aj ich metodika je predmetom pravidelných revízií a aj možných budúcich zmien.


Dátum poslednej aktualizácie 3. máj 2024