en en

Slovenské banky sa zúčastnili prieskumu BIS o trhu derivátov

V prvom polroku 2019 sa uskutočnil 12. prieskum o devízových a mimoburzových (OTC) derivátových trhoch, ktorý raz za 3 roky koordinuje Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). Prieskum sa skladá z dvoch častí.

V prvej časti, ktorá sa uskutočnila v apríli, sa zisťoval denný objem devízových transakcií a transakcií s OTC úrokovými derivátmi, ktoré banky vykonávajú vo vlastnom mene alebo na účtoch svojich klientov počas celého mesiaca. Druhá, júnová časť prieskumu merala nesplatené nominálne hodnoty a hrubé trhové hodnoty devízových, úrokových, majetkových, komoditných, úverových a iných zmlúv o OTC derivátoch.

Do globálneho štatistického prieskumu v  časti devízového obratu boli zapojené národné centrálne banky a iné kompetentné orgány v 53 jurisdikciách. Zhromaždili sa údaje od takmer 1 300 bánk a ďalších obchodníkov.

Za Slovensko do prieskumu prispeli štyri banky, konkrétne Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka a Tatra banka.

Prieskum BIS Triennial Central Bank Survey je najkomplexnejším zdrojom informácií o veľkosti
a štruktúre globálnych devízových (FX) a mimoburzových (OTC) trhov s derivátmi. Cieľom tohto trojročného prieskumu je zvýšiť transparentnosť mimoburzových trhov a pomôcť centrálnym bankám, iným orgánom a účastníkom trhu monitorovať vývoj na svetových finančných trhoch. Pomáha tiež informovať o diskusiách o reformách mimoburzových trhov.

Výsledky z globálneho devízového obratu sú uverejnené na webovej stránke BIS:

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.