en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2015

Bankovky

V druhom polroku 2015 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 046 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je počet zadržaných falzifikátov približne o jednu tretinu nižší.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období


Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

V hodnotenom období najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (34,8 %) a 20 EUR (28,1 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

18

49

294

364

246

65

10

1 046

%

1,7

4,7

28,1

34,8

23,5

6,2

1,0

100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením.

Mince

V druhom polroku 2015 bolo na území Slovenska zadržaných 854 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles približne o 30 %. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mince v nominálnej hodnote 2 eurá (66,9 %).

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere
o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

189

94

571

854

%

22,1

11,0

66,9

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Jednoduchý spôsob overovania pravosti eurových mincí.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.