en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2017

Bankovky

V druhom polroku 2017 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 457 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s prvým polrokom 2017 je počet zadržaných falzifikátov len o 3 % nižší. Približne 90 % falzifikátov bolo zadržaných v obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

1 346

1 507

1 457

V hodnotenom období tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR
(65,5 %) . V druhom polroku pokračoval zvýšený výskyt falzifikátov 500 EUR (12,4 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

23

20

135

955

109

34

181

1 457

%

1,6

1,4

9,3

65,5

7,5

2,3

12,4

100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom pohľadom naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku.

Mince

V druhom polroku 2017 bolo na území Slovenska zadržaných 507 kusov falzifikátov eurových mincí. Počet zadržaných falzifikátov euromincí sa dlhodobo znižuje. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (75,5 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

9 622

638

574

507

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere
o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


50 centov

1 €

2 €

Spolu

kusy

72

52

383

507

%

14,2

10,3

75,5

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Jednoduchý spôsob overovania pravosti eurových mincí.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.