en en

Stretnutie vedenia NBS s dohliadanými subjektmi

Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (26. mája 2009) stretli s predstaviteľmi poisťovní v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov poisťovní s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR a v eurozóne. Ďalšími témami na stretnutí boli príprava rámcovej smernice Solvency II, informácie o správe skupiny De Larosiér Group a  téma ochrany spotrebiteľa z pohľadu NBS. Predstaviteľom poisťovní bola prezentovaná Analýza slovenského finančného sektora za rok 2008.

V priebehu mesiaca mája sa uskutočnilo podobné stretnutie aj s vedením ostatných dohliadaných subjektov – s predstaviteľmi bánk, zástupcami subjektov, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a subjektov, ktoré podnikajú v oblasti dôchodkového sporenia.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať ich lídrom najnovšie informácie, poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.