en en

Upozornenie na nepovolenú činnosť spoločnosti WESTLINE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje potenciálnych investorov na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti WESTLINE, v súčasnosti s bližšie neurčeným sídlom ani obchodným menom.

Spoločnosť Westline ponúka na internetovej stránke http://westline-bank.webnode.sk/ aj slovenským investorom možnosť investovať do rôznych investičných nástrojov. Spoločnosť WESTLINE vyvíja na území Slovenskej republiky také podnikateľské aktivity, na ktoré je potrebné povolenie NBS, pričom takéto povolenie NBS spoločnosti neudelila.

Národná banka Slovenska, ako verejnoprávny orgán oprávnený udeľovať povolenia podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že nevydala žiadne povolenie spoločnosti WESTLINE, ktoré by oprávňovalo túto spoločnosť podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činností podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Národná banka Slovenska uvedenú spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jedného európskeho povolenia.

NBS vzhľadom na tieto skutočnosti upozorňuje, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou WESTLINE na finančnom trhu Slovenskej republiky, na ktoré je potrebné povolenie NBS, je v rozpore so zákonom. Podnikateľská činnosť spoločnosti WESTLINE nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít WESTLINE nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Zoznam subjektov oprávnených poskytovať služby podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.