en en

Upozornenie na zneužitie názvu licencovaného obchodníka s cennými papiermi Infinity Capital, o.c.p., a.s.

Národná banka Slovenska upozorňuje klientov alebo potencionálnych klientov obchodníka s cennými papiermi Infinity Capital, o.c.p., a.s. so sídlom Kopčianska 8, 10, Bratislava, na zneužitie jej mena spoločnosťou s identickým základom obchodného mena INFINITY CAPITAL.

Spoločnosť INFINITY CAPITAL propaguje svoje služby prostredníctvom internetového sídla www.infinitycapital.in ako subjekt finančného trhu s povolením Národnej banky Slovenska v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska, ako inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh, upozorňuje, že nevydala žiadne povolenie spoločnosti INFINITY CAPITAL, ktoré by oprávňovalo túto spoločnosť podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činností podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska uvedenú spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jedného európskeho povolenia.

Podnikateľská činnosť spoločnosti INFINITY CAPITAL nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít INFINITY CAPITAL nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.