en en

Upozornenie NBS na subjekt AGF COMMUNITY, družstvo 

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na aktivity družstva AGF COMMUNITY, družstvo. 

Upozorňujeme, že družstvu nebolo udelené žiadne povolenie od NBS a nie je zapísané v žiadnom registri vedenom NBS. 

Družstvo ponúka a propaguje svoje služby prostredníctvom svojho webového sídla www.agf.community a rovnako prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad  www.instagram.com/agf_community a facebook.com/AGFcommunity. 

Družstvo nemá oprávnenie, napríklad, na poskytovanie investičných služieb ani na zhromažďovanie peňažných prostriedkov do fondov kolektívneho investovania. 

AGF COMMUNITY, družstvo, má sídlo na M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 55 018 254, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Dr, vložka č. 10143/R.  


Čo toto upozornenie pre Vás znamená? 

NBS má limitované právomoci pri výkone dohľadu nad subjektmi, ktoré nemajú udelené povolenie. Klienti týchto subjektov majú podstatne nižšiu ochranu zabezpečenú výkonom dohľadu ako v prípade subjektov, ktorým bolo udelené príslušné povolenie. 

Zverené alebo investované finančné prostriedky nespadajú pod žiadnu garančnú schému, ktorá chráni finančné prostriedky klientov v prípadoch, keď subjekt nie je schopný plniť svoje záväzky, a teda nie sú kryté Fondom ochrany vkladov a ani Garančným fondom investícií.  

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS.

NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty. 


Aké môžu byť ďalšie kroky zo strany NBS? 

Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný a NBS preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. 

Vo všeobecnosti však chceme verejnosť ubezpečiť, že NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom.  


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.