en en

Garančný fond investícií - základné informácie

Garančný fond investícií (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Jeho činnosť upravujú ustanovenia § 80 až 98 zákona o cenných papieroch.

Fond sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so zákonom o cenných papieroch.

Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravujú stanovy fondu v súlade so zákonom o cenných papieroch. Dohľad nad činnosťou fondu vykonáva Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“).

Orgány fondu sú:

  1. rada fondu,
  2. prezídium fondu,
  3. dozorná rada fondu.


Rada fondu je najvyšším orgánom fondu. V právomoci rady fondu je okrem iného aj voliť a odvolávať členov prezídia fondu, ďalej schvaľuje stanovy fondu, schvaľuje rozpočet fondu, schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu, schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá NBS, určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov, schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi.

Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia Ministerstva financií SR (ďalej len „ministerstvo“), ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Tromi členmi rady fondu sú zástupcovia NBS, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér NBS. Ďalších štyroch členov rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými papiermi spôsobom podľa § 93 ods. 3 zákona o cenných papieroch. Funkčné obdobie členov rady fondu je štvorročné.

Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. Skladá sa z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorí sú zamestnancami fondu.

Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade so zákonom o cenných papieroch, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu.

Dozorná rada fondu má siedmich členov. Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia NBS, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér NBS. Funkčné obdobie členov dozornej rady fondu je štvorročné.

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu.

Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení a činnosti kancelárie fondu ustanovujú stanovy fondu.

Podrobné informácie o činnosti fondu sú k dispozícii na http://www.garancnyfond.sk/.