en en

Vyjadrenie NBS k vydaniu predbežného opatrenia

NBS vydala 9. 9. 2020 predbežné opatrenie voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (ďalej len „poisťovňa“). Rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť jeho doručením poisťovni, dňa 11. 9. 2020 a od tohto momentu je poisťovňa povinná ho dodržiavať. Výrok predbežného opatrenia je zverejnený na webovom sídle NBS: https://nbs.sk/vyroky/18059

Dôvod vydania predbežného opatrenia: Dôvodné podozrenie NBS, že poisťovňa investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnom rozsahu (to znamená v požadovanej výške podľa v poistných zmluvách dohodnutých podmienok, resp. dokonca ani vo výške odkupných hodnôt, na ktoré by klienti mali nárok v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy).

Obsah predbežného opatrenia: Ide o dočasné preventívne opatrenie, podľa ktorého sa poisťovňa musí zdržať uzatvárania nových poistných zmlúv s investičnou zložkou, v prípade, ak rozsah investovaného poistného z uzatvorených zmlúv nebude mať v stanovenej výške (minimálne vo výške odkupných hodnôt). Predbežné opatrenie tiež zaväzuje poisťovňu, aby všetko poistné prijaté od klientov po doručení predbežného opatrenia investovala v správnom rozsahu (tak ako je dohodnutý v jednotlivých poistných zmluvách s klientmi).

Rozsah predbežného opatrenia: Dotýka sa poistných zmlúv, ktoré obsahujú investičnú časť. Týka sa všetkých krajín, v ktorých poisťovňa podniká (Slovensko, Česko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Fínsko, Island, Litva).

Začatie sankčného konania: V zmysle zákona o dohľade nad finančným trhom sa doručením predbežného opatrenia začína voči poisťovni sankčné konanie za porušenie súvisiace s vydaným predbežným opatrením.

Trvanie predbežného opatrenia: Predbežné opatrenie je účinné a NBS ho môže neskôr zrušiť len svojím rozhodnutím, ak pominú jeho dôvody. Inak predbežné opatrenie ostáva v platnosti až do momentu právoplatného skončenia sankčného konania vo veci samej a poisťovňa musí dodržiavať povinnosti v ňom uvedené po celú túto dobu.

Viac informácií o samotnom sankčnom konaní, či povahe porušení, nie je možné v súčasnosti poskytnúť vzhľadom na to, že konanie prebieha a je neverejné. Po jeho skončení bude informácia o rozhodnutí NBS vo veci samej zverejnená na webovom sídle NBS.

Bližšie informácie k povinnosti poisťovne zdržať sa uzatvárania nových zmlúv:

Poisťovňa je povinná ku koncu každého mesiaca vyhodnocovať, či spĺňa podmienky uložené v predbežnom opatrení (či má investície pre všetky poistné zmluvy vo výške odkupných hodnôt). Ak poisťovňa bude mať rozsah investícií ku koncu mesiaca na úrovni stanovenej predbežným opatrením, môže nové poistné zmluvy od ďalšieho mesiaca uzatvárať. Takéto vyhodnotenie musí byť podľa predbežného opatrenia uskutočnené samotnou poisťovňou každý mesiac, aby mohla rozhodnúť, či sa zákaz uzatvárať nové poistné zmluvy vzťahuje na nasledujúci mesiac alebo nie.

Poisťovňa zároveň musí mesačne (vždy do 10 dňa v mesiaci) hlásiť NBS údaje, na základe ktorých NBS bude priebežne vyhodnocovať, či poisťovňa predbežné opatrenie dodržiava. Pokiaľ by poisťovňa NOVIS uzatvárala nové poistné zmluvy bez toho, aby mala investície v stanovenom rozsahu (vo výške odkupných hodnôt), dopustila by sa porušenia predbežného opatrenia. Išlo by o závažný nedostatok, ktorý by mohol viesť aj k závažnejším postihom poisťovne zo strany NBS. NBS bude vyhodnocovať dodržiavanie predbežného opatrenia za konkrétny mesiac vždy po doručení údajov poisťovňou a po ich následnej analýze bude rozhodovať o nutnosti pristúpiť k ďalším opatreniam.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.