en en

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-273-424 k č.sp.: NBS1-000-054-940
Dátum vydania:
11. 2. 2021
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
12. 2. 2021
akt. 3.2.2022 Rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia zaniklo v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. dňa 30. 06. 2021, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie vo veci samej č. z.: 100-000-283-290, č. spisu: NBS1-000-053-337, dostupné na: https://nbs.sk/vyroky/18080.

The decision on an interim measure expired pursunat the Section 25 (3) of Act No 747/2004 on June 30, 2021, when the decision on merits No.: 100-000-283-290, File No.: NBS1-000-053-337 became valid, available at: https://nbs.sk/vyroky/18080.
Druhostupňové rozhodnutie – Rozhodnutie_Bankovej_rady_NOVIS.pdf [.pdf, 367.9 kB]

Prvostupňové rozhodnutie – v tomto znení vykonateľné od 11.9.2020 do 11.2.2021 (v spojení s druhostupňovým rozhodnutím právoplatné a vykonateľné od 12.2.2021) – Predbezne_opatrenie_NOVIS.pdf [.pdf, 468.5 kB]

 

Second instance decision – Decision_of_the_Bank_Board_NOVIS_English.pdf [.pdf, 362.4 kB]

First instance decision – on this version enforceable since 11 September 2020 till 11 February 2021 (in conjunction with the second instance decision enforceable and final since 12 February 2021) – Interim_measure_NOVIS_english.pdf [.pdf, 281.5 kB]

 

 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_Bankovej_rady_NOVIS.pdf https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Predbezne_opatrenie_NOVIS.pdf https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Decision_of_the_Bank_Board_NOVIS_English.pdf https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Interim_measure_NOVIS_english.pdf