en en

Zahraničná zadlženosť SR k 30. novembru 2006

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu novembra 2006 dosiahol 31,5 mld. USD, resp. 24,0 mld. EUR, pričom medzimesačne vzrástol o 1,1 mld. USD, resp. o 10,5 mil. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v novembri vzrástol o 1,2 mld. USD, pri poklese celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,1 mld. USD.

V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v novembri zahraničné záväzky komerčných bánk klesli o 0,6 mld. USD (pokles 0,8 mld. USD bol zaznamenaný v  položke hotovosť a vklady), pri náraste zahraničných pasív podnikateľských subjektov o 0,5 mld. USD (z čoho pokles v obchodných úveroch predstavoval 0,4 mld. USD).

V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády SR a NBS vzrástli o 0,4 mld. USD z titulu zvýšeného záujmu o štátne korunové dlhopisy. V  hodnotenom období vzrástli pasíva podnikateľských subjektov o 0,6 mld. USD a to v položke pôžičky. Zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli o 0,2 mld. USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu novembra 5 860 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu novembra 2006 medzimesačne klesol o 2 percentuálne body na úroveň 46,9 %.

v mil. USD v mil. EUR
1.1.2006 31.10.2006 30.11.2006 1.1.2006 31.10.2006 30.11.2006
Celkový zahraničný dlh SR 27 052,5 30 458,6 31 521,1 22 835,3 23 947,9 23 958,4
1) Dlhodobý zahraničný dlh 11 850,7 15 548,6 16 744,0 10 003,3 12 225,0 12 726,7
Vláda a NBS * 5 578,3 7 278,2 7 696,4 4 708,7 5 722,5 5 849,9
Komerčné banky 866,7 1 342,8 1 494,0 731,6 1 055,7 1 135,5
Podnikateľské subjekty 5 405,7 6 927,6 7 553,6 4 563,0 5 446,8 5 741,3
2) Krátkodobý zahraničný dlh 15 201,8 14 910,0 14 771,1 12 832,0 11 722,9 11 231,7
Vláda a NBS 4,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0
Komerčné banky 9 360,4 6 036,8 5 415,1 7 901,2 4 746,4 4 115,9
Podnikateľské subjekty 5 837,0 8 873,2 9 362,0 4 927,1 6 976,5 7 115,8
Zahraničné aktíva 25 455,3 26 358,5 26 868,6 21 487,2 20 724,4 20 422,1
Čistá zahraničná zadlženosť 1 597,2 4 100,1 4 652,5 1 348,1 3 223,5 3 536,3
Kurz USD resp. EUR 31,948 28,629 26,972 37,848 36,412 35,486
Krížový kurz EUR/USD 1,185 1,272 1,316

Zdroj: NBS
* vrátane vládnych agentúr a obcí

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 31,5 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a  pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 26,9 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu novembra 2006 dlžnícku pozíciu 4,6 mld. USD.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.