en en

Zahraničná zadlženosť SR k 30. novembru

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu novembra 2007 dosiahol 43,1 mld. USD, resp. 29,2 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v novembri vzrástol o 0,1 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,8 mld. USD.

V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v novembri zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli o 0,2 mld. USD predovšetkým v položke hotovosť a vklady a v položke ostatné pasíva.

Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli spolu o 0,6 mld. USD z dôvodu nárastu obchodných úverov a pôžičiek. V rámci dlhodobého zahraničného dlhu došlo k protichodnému vývoju v komerčnom sektore, keď dlhodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli o 0,3 mld. USD, na čom sa podieľali najmä pôžičky, pri poklese dlhodobých zahraničných záväzkov komerčných bánk o 0,1 mld. USD. Zahraničné záväzky vlády a NBS klesli v hodnotenom období o 0,1 mld. USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu novembra 8 014 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu novembra 2007 medzimesačne vzrástol o 2,3 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 52,5 %.

Zahraničný dlh SR

v mil. USD v mil. EUR
31.12.2006 31.10.2007 30.11.2007 31.12.2006 31.10.2007 30.11.2007
Celkový zahraničný dlh SR 32 205,9 42 216,4 43 112,0 24 448,9 29 297,5 29 241,5
1) Dlhodobý zahraničný dlh 16 649,7 20 380,5 20 495,8 12 639,5 14 143,7 13 901,6
Vláda a NBS * 7 702,1 9 373,3 9 242,4 5 847,0 6 504,9 6 268,8
Komerčné banky 1 559,2 2 329,9 2 269,9 1 183,6 1 616,9 1 539,6
Podnikateľské subjekty 7 388,4 8 677,3 8 983,5 5 608,9 6 021,9 6 093,2
2) Krátkodobý zahraničný dlh 15 556,2 21 835,9 22 616,2 11 809,4 15 153,8 15 339,9
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 6 148,8 10 640,3 10 793,9 4 667,8 7 384,2 7 321,2
Podnikateľské subjekty 9 407,4 11 195,6 11 822,2 7 141,6 7 769,6 8 018,7
Zahraničné aktíva 26 718,4 36 417,4 36 911,8 20 283,2 25 273,2 25 036,2
Čistá zahraničná zadlženosť 5 487,5 5 799,0 6 200,1 4 165,7 4 024,3 4 205,3
Kurz USD resp. EUR 26,246 23,150 22,638 34,573 33,358 33,376
Krížový kurz EUR/USD 1,317 1,441 1,474

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 43,1 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 36,9 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu novembra 2007 dlžnícku pozíciu 6,2 mld. USD.ypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 42,2 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 36,4 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu októbra 2007 dlžnícku pozíciu 5,8 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.