en en

Zahraničná zadlženosť SR k 31. januáru

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu januára 2008 dosiahol 43,7 mld. USD, resp. 29,5 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v januári vzrástol o 0,8 mld. USD, pri poklese celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 1,4 mld. USD.

V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v januári zahraničné záväzky komerčných bánk klesli medzimesačne o 1,3 mld. USD v položke hotovosť a vklady. Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov klesli o 0,1 mld. USD.

V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS vzrástli v hodnotenom období o 0,6 mld. USD najmä z dôvodu zvýšeného nákupu štátnych korunových dlhopisov. Dlhodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov a komerčných bánk vzrástli spolu o 0,2 mld. USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu januára 8 117 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu januára 2008 medzimesačne klesol o 5,5 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 50,8 %.

Zahraničný dlh SR

31.12.200701.01.200831.01.200831.12.200701.01.200831.01.2008
v mil. USDv mil. EUR
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 44 308,7 43 663,3 30 156,2 30 156,2 29 480,0
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 20 709,7 21 480,0 14 094,9 14 094,9 14 502,9
Vláda a NBS * 9 502,4 9 502,4 10 130,9 6 467,3 6 467,3 6 840,2
Komerčné banky 2 150,8 2 150,8 2 262,8 1 463,8 1 463,8 1 527,8
Podnikateľské subjekty 9 056,5 9 056,5 9 086,3 6 163,8 6 163,8 6 134,9
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 23 599,0 22 182,3 16 061,3 16 061,3 14 977,1
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 12 095,6 10 803,0 8 232,2 8 232,2 7 294,0
Podnikateľské subjekty 11 503,4 11 503,4 11 379,3 7 829,1 7 829,1 7 683,1
Zahraničné aktíva 37 017,4 37 017,4 37 275,0 25 193,8 25 193,8 25 167,4
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 7 291,3 6 387,3 4 962,4 4 962,4 4 312,6
Kurz USD resp. EUR 22,870 22,870 22,730 33,603 33,603 33,665
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,469 1,481

Zdroj: NBS.

* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 43,7 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 37,3 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry- mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu januára 2008 dlžnícku pozíciu 6,4 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.