en en

Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru 2006

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2006 dosiahol 30,5 mld. USD, resp. 23,9 mld. EUR, pričom medzimesačne vzrástol o 1,1 mld. USD, resp. o 0,9 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v októbri vzrástol o 0,4 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,7 mld. USD.

V celkovom dlhodobom zahraničnom dlhu v októbri zahraničné záväzky vlády a NBS klesli o 0,1 mld. USD. V rámci komerčného sektora došlo k nárastu zahraničných záväzkov podnikateľských subjektov o 0,4 mld. USD a komerčných bánk o 0,1 mld. USD.

V rámci krátkodobého zahraničného dlhu komerčného sektora vzrástli zahraničné pasíva podnikateľských subjektov o 0,7 mld. USD, najmä z dôvodu nárastu zahraničných záväzkov obchodných úverov.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu októbra 5 662 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu októbra 2006 medzimesačne vzrástol o 0,5 percentuálneho bodu na úroveň 48,9 %.

v mil. USD v mil. EUR
1.1.2006 30.9.2006 31.10.2006 1.1.2006 30.9.2006 31.10.2006
Celkový zahraničný dlh SR 27 052,5 29 355,9 30 458,6 22 835,3 23 074,7 23 947,9
1) Dlhodobý zahraničný dlh 11 850,7 15 124,2 15 548,6 10 003,3 11 896,3 12 225,0
Vláda a NBS * 5 578,3 7 328,9 7 278,2 4 708,7 5 764,7 5 722,5
Komerčné banky 866,7 1 237,1 1 342,8 731,6 973,1 1 055,7
Podnikateľské subjekty 5 405,7 6 558,2 6 927,6 4 563,0 5 158,5 5 446,8
2) Krátkodobý zahraničný dlh 15 201,8 14 211,7 14 910,0 12 832,0 11 178,4 11 722,9
Vláda a NBS 4,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0
Komerčné banky 9 360,4 6 019,0 6 036,8 7 901,2 4 734,3 4 746,4
Podnikateľské subjekty 5 837,0 8 192,7 8 873,2 4 927,1 6 444,1 6 976,5
Zahraničné aktíva 25 455,3 26 165,8 26 358,5 21 487,2 20 581,1 20 724,4
Čistá zahraničná zadlženosť 1 597,2 3 170,1 4 100,1 1 348,1 2 493,6 3 223,5
Kurz USD resp. EUR 31,948 29,405 28,629 37,848 37,384 36,412
Krížový kurz EUR/USD 1,185 1,271 1,272

Zdroj: NBS
* vrátane vládnych agentúr a obcí

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 30,5 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 26,4 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu októbra 2006 dlžnícku pozíciu 4,1 mld. USD.

Igor Barát
hovorca NBS

<p><strong>Národná banka Slovenska</strong> <br />tlačové oddelenie<br />Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava <br />Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166<br />Internet: <a href=“http://www.nbs.sk“>http://www.nbs.sk</a>&nbsp;&nbsp;</p>
<p><strong>Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.</strong></p>