en en

Zjednotenie pravidiel informovania o udržateľnosti finančných produktov: ochrana aj proti greenwashingu

Slová ako „udržateľný“ či „zelený“ počúvame čoraz častejšie a to aj vo svete financií – koniec koncov, je to budúcnosť našej planéty. Ako však vieme, či to je naozaj tak? Či sa konkrétne produkty „zelené“ len netvária a podľa akých kritérií vieme porovnať, či je produkt od konkurencie udržateľnejší?

Európska komisia prijala regulačné technické predpisy (ďalej aj „RTS“), ktoré majú používať účastníci finančného trhu pri zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní podľa nariadenia SFDR1 (o ktorom NBS informovala verejnosť v marci 20212). Tie majú za cieľ špecifikovať presný obsah a metodiku zverejňovaných informácií, čo by malo prispieť k zlepšeniu ich kvality a porovnateľnosti u klientov.

Podľa týchto pravidiel budú účastníci finančného trhu poskytovať podrobné informácie o tom, ako riešia a znižujú prípadné negatívne vplyvy, ktoré môžu mať ich investície na životné prostredie a spoločnosť vo všeobecnosti, na základe čoho bude možné posúdiť samotnú udržateľnosť finančných produktov. Zosúladenie sa s týmito povinnosťami súvisiacimi s udržateľnosťou prispeje k posilneniu ochrany investorov a zníženiu greenwashingu. To v konečnom dôsledku podporí prechod finančného systému na udržateľné hospodárstvo.     

Tri európske orgány dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA) zverejnili stanovisko spoločného výboru troch európskych orgánov dohľadu3(ďalej len „stanovisko ESAs“) obsahujúce vysvetlenia ku kľúčovým oblastiam návrhu RTS vydaných podľa nariadenia SFDR. Kľúčovými oblasťami, ku ktorým sa prostredníctvom stanoviska ESAs poskytuje vysvetlenie, sú predovšetkým:

  • používanie ukazovateľov udržateľnosti
  • hlavné nepriaznivé vplyvy (tzv. „PAI“ z angl. principal adverse impact)
  • zverejňovanie informácií súvisiacich s taxonómiou pre finančné produkty;
  • priame a nepriame investície
  • zverejňovanie informácií  o „významnom nepoškodzovaní“ (tzv. „DNSH“ z angl. do not significantly harm)
  • zverejňovanie informácií pre produkty s investičnými možnosťami   

Stanovisko ESAs je súčasťou úsilia európskych orgánov dohľadu o zabezpečenie lepšieho pochopenia jednotlivých povinností pri zverejňovaní informácií v súlade s ustanoveniami nariadenia SFDR a nariadenia o taxonómii4 a to pred plánovaným uplatňovaním pravidiel od 1. januára 2023 ako je stanovené v delegovanom nariadení5 prijatom Európskou komisiou dňa 6. apríla 2022.

Národná banka Slovenska informuje verejnosť, že pri výkone dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek stanovených nariadením SFDR a nariadením o taxonómii bude postupovať v súlade so stanoviskom ESAs.


Poznámky

[1] nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2019/2088 z 27.11.2019) o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

[2] Dostupné na:

[3] Dostupné na:

[4] nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2020/852 z 18.06.2020) o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia EÚ 2019/2088

[5] Dostupné na: