en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

I. cena a realizácia
akad. soch. Ivan Řehák

150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

II. cena
Mgr. art. Alžbeta Malcová
Pavel Károly

150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

III. cena
Karol Ličko

150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2013 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša, priekopníka rádiotelegrafie, vedca a vynálezcu svetového významu. Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od trinástich autorov (jeden návrh bol vytvorený v spoluautorstve). Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v marci 2013. Jej odborným poradcom bol Ing. Jozef Roman, zástupca Slovenského technického múzea v Košiciach.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh akad. soch. Ivana Řeháka, ktorý získal prvú cenu. Komisia ocenila návrh pre formálnu a obsahovú vyváženosť averznej i reverznej strany s motívmi zdôrazňujúcimi činnosť vynálezcu Jozefa Murgaša a jeho celoživotnú prácu. Averz návrhu je charakteristický modernou, dynamickou modeláciou s ústredným zobrazením anténových stožiarov vysielačky signálu bezdrôtovej telegrafie vo Wilkes Barre (USA), pomocou ktorej uskutočnil Murgaš prvé vysielanie. Kompozícia je vhodne doplnená líniami naznačujúcimi rádiové vlny, ktoré pôsobia éterickým a nadčasovým dojmom. Na reverze dominuje výstižný charakteristický portrét Jozefa Murgaša s jeho menom a priezviskom v negatívnom písme. Celá kompozícia reverzu je zasadená do siločiar, ktoré naznačujú zemeguľu symbolizujúcu celosvetový dosah jeho vynálezov.

Druhá cena bola udelená Mgr. art. Alžbete Malcovej a Pavlovi Károlymu za návrh vytvorený v spoluautorstve. Komisiu zaujalo kvalitné výtvarné spracovanie návrhu. Kompozícia averzu je postavená na ústrednom motíve vysielacích veží, ktorú dobre dopĺňa symbolika rádiových vĺn. Celá kompozícia pôsobí dynamicky a je súčasne podporená aj sochárskym spracovaním. Na reverze je dominantný asymetricky umiestnený portrét Jozefa Murgaša, v ktorého dolnej časti je výrazné negatívne písmo jeho mena, priezviska a letopočtov jeho narodenia a úmrtia. Na pravej strane kompozíciu vyvažuje reliéfne zobrazenie elektrického transformátora, ktorý je jedným z Murgašových vynálezov.

Tretiu cenu získal autor Karol Ličko. Komisiu oslovil kompozične i obsahovo vyváženým návrhom. Na averze zobrazil Murgašove vynálezy – anténový stožiar vysielačky vo Wilkes Barre, pomocou ktorej uskutočnil prvý bezdrôtový prenos a elektrický transformátor. Na reverze je portrét Jozefa Murgaša doplnený o architektúru chrámu, ktorá je odkazom na jeho pôvodné povolanie kňaza.