en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Martina Kukučína

II. cena a realizácia averzu
Miroslav Ronai

M. Kukučín - averz M. Kukučín - reverz

M. Kukučín - reverz

II. cena cena a realizácia reverzu
Mgr. art. Peter Valach

M. Kukučín - averz M. Kukučín - reverz
reverz upravený podľa odporučenia komisie

III. cena
Mária Poldaufová

M. Kukučín - averz M. Kukučín - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2009 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia významného predstaviteľa slovenskej literatúry, prozaika, dramatika a publicistu Martina Kukučína. Do súťaže predložilo jedenásť autorov celkom dvanásť výtvarných diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v júni 2009. Odbornou poradkyňou komisie pri výbere výtvarného návrhu na túto mincu bola PhDr. Marcela Mikulová, CSc., zástupkyňa Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Komisia dospela k názoru, že na realizáciu je najvhodnejšia kombinácia návrhov od dvoch autorov, averzu od Miroslava Rónaia a reverzu od Mgr. art. Petra Valacha. Oba návrhy boli ocenené druhou cenou.

Na vybranom averze pozitívne hodnotila vystihnutie témy. Je na ňom vo vyváženej kompozícii zobrazené typické prostredie ostrova Brač, na ktorom Kukučín strávil značnú časť života, ako aj autentický „dom v stráni“ z jeho najznámejšieho rovnomenného románu. Portréty na alternatívne predloženom reverze podľa názoru komisie i odbornej poradkyne však plne nevystihli osobnosť Martina Kukučína.

Na vybranom reverze komisia ocenila sochársku kvalitu portrétu, ktorý zhodnotila ako výstižný a charakteristický. Za zaujímavé považovala aj stvárnenie kukučky, ktorá je odkazom na prijatý spisovateľov pseudonym. Kompozíciu vhodne dopĺňa faximile podpisu občianskym menom „Dr. Matej Bencúr“. Súčasne skonštatovala, že vybrané motívy zvierat na averze nevystihujú rozsiahle Kukučínovo dielo a sú jednostranne zamerané len na jeho časť. Autor reverzu na základe odporučenia komisie prispôsobil písmo na svojom návrhu písmu na averze a nápis „MARTIN KUKUČÍN“ umiestnil do kruhopisu.

Tretia cena bola udelená Márii Poldaufovej. Jej návrh zaujal realistickým portrétom na reverze. Na averz si autorka vybrala motív rodného domu spisovateľa.