en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 20. výročiu vzniku Národnej banky Slovenska

Znížená I. cena
Mária Poldaufová

20. výročie NBS 20. výročie NBS

Znížená II. cena a realizácia reverzu
Mgr. art. Roman Lugár

20. výročie NBS 20. výročie NBS

Znížená III. cena
Štefan Novotný

20. výročie NBS 20. výročie NBS

IV. cena a realizácia averzu
PhDr. Kliment Mitura

20. výročie NBS 20. výročie NBS

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 20. výročiu vzniku Národnej banky Slovenska. Do súťaže bolo predložených trinásť výtvarných prác. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí pri hodnotení skonštatovala, že žiadny z návrhov nenaplnil požiadavky po obsahovej a po výtvarnej stránke tak, aby mohol byť odporučený na realizáciu. V súťaži neboli udelené žiadne ceny a na výtvarný návrh mince bola v marci 2012 vyhlásená opakovaná verejná súťaž. Na účasť v nej boli vyzvaní autori štyroch najlepšie hodnotených návrhov – Mária Poldaufová, Mgr. art Roman Lugár, PhDr. Kliment Mitura a Štefan Novotný a mohli sa jej zúčastniť aj ďalší záujemcovia. Do opakovanej súťaže sa prihlásili ôsmi autori s desiatimi výtvarnými prácami. Odborná komisia ich posúdila v máji 2012. Keďže minca je venovaná vzniku Národnej banky Slovenska, nebol na zasadnutie prizvaný žiadny odborný poradca a k predloženým návrhom vyjadrila svoje stanovisko Banková rada NBS.

Komisia odporučila na realizáciu a na udelenie prvej ceny návrh Márie Poldaufovej, druhú cenu odporučila udeliť Mgr. art Romanovi Lugárovi a tretiu cenu Štefanovi Novotnému.

Guvernér NBS však využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej anonymnej súťaže, ktoré mu umožňujú rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie, a na základe splnomocnenia od Bankovej rady NBS, ktorá vyzdvihla kvalitu averzu návrhu PhDr. Klimenta Mituru, schválil svojím rozhodnutím na realizáciu tento návrh, ktorému bola udelená zvláštna – štvrtá cena. Návrh Bankovú radu NBS oslovil dobrým stvárnením témy, vyjadrením začlenenia Slovenskej republiky do Eurozóny, svetového významu spoločnej eurovej meny ako aj postavenia, významu a pozície Národnej banky Slovenska. Motív reverzu však zadanú tému nevystihuje. Na realizáciu reverzu bol schválený návrh Mgr. art. Romana Lugára, ktorému bola udelená znížená druhá cena. Autor na ňom vytvoril kompozíciu Biatecu (časti loga NBS) a dvojkríža s výraznou dekoráciou na pozadí. Na averze je hlavným motívom znak eura v spojení so štátnym znakom, ktorý je umiestnený na pozadí trikolóry.

Márii Poldaufovej bola udelená znížená prvá cena. Jej návrh zaujal výtvarne čisto spracovaným námetom a dizajnérsky výborne zvládnutou štylizáciou písma v skratke názvu Národnej banky Slovenska v prepojení s motívom Bratislavského hradu na averze. Reverzu dominuje symbol eura. Začlenenie NBS v rámci Európskej únie zvýrazňuje použitý motív hviezd a do svetového kontextu motív zemegule. Národný kontext inštitúcie symbolizuje štylizovaný štátny znak a list lipy.

Zníženú tretiu cenu získal návrh autora Štefana Novotného. Kruhová kompozícia averzu obsahuje množstvo prvkov, ruky znázorňujúce obeh peňazí, symboly umenia i architektúru s centrálne umiestneným štátnym znakom. Reverzu dominuje voľne poňatý motív Biatecu ako symbolu NBS s naznačenou zemeguľou na pozadí.