en en

Výsledky verejnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

I. cena a realizácia
Štefan Novotný

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Karol Ličko

II. cena II. cena

III. cena
akad. soch. Ivan Řehák

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2014 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Pri jej vyhodnotení Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí, ktorá je poradným orgánom guvernéra NBS, dospela k názoru, že žiadny z predložených súťažných návrhov plne nezodpovedá požiadavkám na razbu zberateľskej mince, či už po výtvarnej alebo obsahovej stránke. Po zohľadnení kvalitatívnej úrovne odporučila ukončiť súťaž bez udelenia prvej, druhej a tretej ceny a bez schválenia niektorého z návrhov na realizáciu. Súčasne odporučila vyhlásiť na výtvarný návrh mince opakovanú súťaž. Banková rada NBS v júli 2014 schválila navrhnuté výsledky súťaže a na výtvarný návrh mince bola v auguste 2014 vyhlásená opakovaná verejná súťaž. Na účasť v nej boli podľa odporučenia komisie vyzvaní autori šiestich najlepšie hodnotených výtvarných návrhov a ďalší štyria renomovaní autori portrétov na slovenských minciach. Súťaž bola otvorená aj pre ostatných záujemcov.

Opakovaná verejná súťaž bola vyhodnotená 23. októbra 2014. Bolo do nej predložených sedemnásť výtvarných prác od trinástich autorov (jeden návrh bol vytvorený v spoluautorstve). Odbornou poradkyňou komisie bola PhDr. Beáta Mihalkovičová z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

Na realizáciu mince schválila Banková rada NBS, v súlade s odporučením komisie, výtvarný návrh Štefana Novotného za predpokladu, že autor zrealizuje požadované úpravy averznej strany – odstráni ľudové ornamentálne motívy a vhodnejšie umiestni štátny znak do uvoľnenej plochy. Návrh v súťaži získal prvú cenu. Komisia pri hodnotení dospela k názoru, že návrh ako celok najlepšie vystihuje zadanú tému, pričom zohľadnila najmä kvalitne stvárnený portrét Ľudovíta Štúra na reverze, ktorý považovala za najvýstižnejší a profesionálne zvládnutý. Na averze stvárnený vrch Kriváň vhodne symbolizuje dobu Ľudovíta Štúra i Slovensko ako krajinu. Komisia ocenila aj výber citátu charakterizujúceho osobnosť Ľudovíta Štúra. S výberom komisie vyjadrila spokojnosť aj odborná poradkyňa, ktorá súčasne podporila požiadavku na odstránenie ľudových ornamentálnych motívov. Autor sa s požadovanými úpravami nestotožnil, aj keď vyjadril svoju vôľu rešpektovať rozhodnutie Bankovej rady NBS. Predložil okrem upraveného návrhu aj návrh so zjednodušenými ornamentálnymi prvkami. Banková rada NBS však potvrdila na realizáciu návrh upravený podľa jej pôvodného rozhodnutia.

Druhá cena bola udelená autorovi Karolovi Ličkovi. Komisiu oslovil kvalitne kompozične aj modelačne spracovaný návrh v klasickom chápaní osobnosti Ľudovíta Štúra. Na averze autor použil ako hlavný motív vrch Kriváň doplnený o odkaz na Štúrovo dielo, na reverze dominuje portrét doplnený zobrazením veže z hradu Devín.

Tretiu cenu získal akad. soch. Ivan Řehák. Komisia osobitne vyzdvihla kvalitu reverznej strany s dominantným bravúrne namodelovaným portrétom Ľudovíta Štúra. Kompozícia je doplnená menom a letopočtami jeho narodenia a úmrtia. Oproti klasickým riešeniam je portrét vytvorený s novým uhlom pohľadu a vystihuje najmä Štúrov duchovný rozmer. Z uvedených dôvodov odporučila komisia, v súlade s informáciou uvedenou v podmienkach opakovanej verejnej súťaže na výtvarný návrh mince, použiť reverznú stranu návrhu po potrebných úpravách na realizáciu národnej strany pamätnej dvojeurovej mince. Banková rada NBS sa s názorom komisie stotožnila a schválila odporučený návrh na realizáciu.