en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka

I. cena a realizácia
Pavel Károly

Anton Bernolák - averz Anton Bernolák - reverz

Zvýšená III. cena
akad. soch. Miloš Vavro
Jozef Střelec

Anton Bernolák - averz Anton Bernolák - reverz

Zvýšená III. cena
Miroslav Rónai

Anton Bernolák - averz Anton Bernolák - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka, významného jazykovedca a prvého kodifikátora spisovného slovenského jazyka. Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v novembri 2011. Jej odbornými poradcami boli prof. PhDr. Pavol Žigo, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a PhDr. Peter Mulík, PhD., tajomník Matice slovenskej.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Pavla Károlyho, ktorý získal prvú cenu. Komisia ocenila vyváženosť averzu a reverzu v kompozícii i výtvarnom jazyku. Pozitívom je použitie historických reálií charakterizujúcich dielo Antona Bernoláka – zobrazenie titulnej strany zo spisu Etymologia vocum Slavicarum (Etymológia slovenských slov) na averze. Vhodným výtvarným prvkom danej kompozície je aj faksimile podpisu. Na reverze je stvárnený kvalitný a výstižný portrét vhodne zasadený do písmovej štruktúry, ktorú prevažne tvoria názvy Bernolákových diel. Kompozíciu reverzu harmonicky dotvára kruhopis mena a priezviska a rokov narodenia a úmrtia.

Druhá cena nebola v súťaži udelená. Zvýšenú tretiu cenu získali akad. soch. Miloš Vavro a Jozef Střelec za návrh vytvorený v spoluautorstve. Komisia na ňom kladne hodnotila najmä sochárske zvládnutie portrétu, ktorý je vhodne doplnený faksimile podpisu a dátumom narodenia a úmrtia. Na averz si autori zvolili motív otvorenej knihy s kompozíciou písma s názvami Bernolákových diel.

Zvýšená tretia cena bola udelená aj Miroslavovi Rónaiovi. Jeho návrh komisiu zaujal averzom, ktorý je výstižný po obsahovej stránke a vyjadruje bohatosť a obsah Bernolákovho diela, a tiež kvalitným portrétom na reverze.