en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia Jozefa Karola Hella

Znížená I. cena
Mgr. art. Roman Lugár

300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella 300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella

II. cena
Miroslav Rónai

300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella 300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella

Znížená III. cena
Mária Poldaufová

300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella 300. výročie narodenia Jozefa Karola Hella

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2012 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia Jozefa Karola Hella, ktorý bol významným konštruktérom banských čerpacích strojov, vynálezcom, hlavným strojným majstrom a jedným zo zakladateľov tradície baníctva v Banskej Štiavnici. Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí hodnotila predložené návrhy v septembri 2012. Odbornou poradkyňou bola Ing. Magdaléna Sombathyová zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Mgr. art. Romana Lugára, ktorý získal zníženú prvú cenu. Odborná komisia ocenila najmä vyváženú obsahovú a umeleckú úroveň návrhu a jasnú technickú kompozíciu, ktorá je na averze zjemnená detailmi. Na averz si autor zvolil motív Nového zámku, charakteristickej dominanty Banskej Štiavnice. Pod ním je zobrazené prostredie bane s drevenými banskými konštrukciami, so zatápajúcou vodou a čerpacím potrubím. Kompozíciu dotvárajú jašterice, ku ktorým sa viaže legenda o objave zlata a striebra a začiatku ich ťažby v Banskej Štiavnici a okolí. Reverznej strane výtvarného návrhu dominuje vahadlo vodnostĺpcového čerpacieho stroja. Zobrazenie najstaršieho erbu Banskej Štiavnice poukazuje na jedno z pôsobísk Jozefa Karola Hella. Averznú a reverznú stranu návrhu dotvára vhodne zvolené písmo zakomponované do vyváženého celku. Na základe pripomienok niektorých členov komisie a zástupcov Národnej banky Slovenska však bolo autorovi odporučené na návrhu averznej strany návrhu realizovať úpravu tvaru odvodňovacích rúr a čerpacieho potrubia podľa zachovaného dobového vyobrazenia a na reverze uskutočniť drobnú úpravu spevňovacieho prvku na vahadle čerpacieho stroja.

Druhá cena bola udelená návrhu Miroslava Rónaia. Komisia pozitívne hodnotila výtvarnú úroveň návrhu, na averze ktorého kontrastuje modelácia vahadla čerpacieho stroja a banských meracích nástrojov s impresívnou modeláciou veduty Banskej Štiavnice. Želiezko a kladivko umiestnené pri vahadle sú znakom baníctva. Reverznej strane návrhu dominuje detailne stvárnená požiarna striekačka, ktorú skonštruoval Jozef Karol Hell. Vhodne zvoleným prvkom je tiež autentická signatúra vynálezcu.

Zvýšenú tretiu cenu získal návrh Márie Poldaufovej, na ktorom odborná komisia ocenila výber motívov a mimoriadne precíznu modeláciu averzu a reverzu. Averzná strana zobrazuje dobovú vedutu Banskej Štiavnice, doplnenú o nástroje banského merača, ktoré sú umiestnené v naznačenom podzemí mesta. Hlavným motívom reverzu je vahadlový čerpací stroj s detailným zobrazením princípu jeho činností.

Výsledky súťaže prerokovala Banková rada Národnej banky Slovenska 2. októbra 2012, ktorá sa stotožnila s odporučením odbornej komisie. Súťaž bola ukončená rozhodnutím guvernéra NBS 3. októbra 2013.