en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 450. výročiu narodenia Jána Jessenia

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Miroslav Rónai

>II. cena II. cena

III. cena
akad. soch. Michal Gavula

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2015 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 450. výročiu narodenia Jána Jessenia, popredného vedca, lekára a jednej z vedúcich osobností povstania českých stavov. Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od dvanástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2015. Jej odbornou poradkyňou bola PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh výtvarníčky Márie Poldaufovej, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia ocenila výtvarné i obsahové kvality návrhu, ktoré sa premietli do riešenia averzu i reverzu. Na averze je umiestnená dramatická pohybová kompozícia z prvej verejnej pitvy, ktorú Jessenius uskutočnil v Prahe v roku 1600 so siluetou tzv. Týnskeho chrámu z pražského Staromestského námestia v pozadí. Reverzu dominuje vydarený portrét Jána Jessenia ako rektora pražskej univerzity s naznačením rektorskej insígnie.

Druhú cenu získal autor Miroslav Rónai. Jeho návrh komisiu oslovil vystihnutím témy aj kvalitou modelácie. Výtvarné riešenie averzu pozostáva z dobovej citácie anatomickej figúry ako odkazu na Jesseniove preslávené a pokrokové hodiny anatómie. Vľavo od nej sú pod sebou umiestnené štátny znak, rodový erb Jessenských a nominálna hodnota. Plochu reverzu vypĺňa portrét, ktorý vľavo dopĺňa sviečka obtočená hadom – atribútom medicíny.

Tretia cena bola udelená akad. soch. Michalovi Gavulovi. Averzu jeho návrhu dominuje stvárnenie dobovej ilustrácie z popráv českých pánov na Staromestskom námestí v Prahe. K ilustrácii sa viaže text vzťahujúci sa k poprave Jána Jessenia. Modelačná drobnokresba návrhu má korene v grafickej predlohe. Na reverze autor v hornej časti mincového poľa zobrazil portrét Jána Jessenia s rektorskou insígniou. Pod ním umiestnil schému ľudského tela rozčlenenú podľa osi na skelet a muskulatúru, čím poukázal na Jesseniove vedecké práce.

Ďalšiu cenu za vysokú kvalitu predloženého návrhu získal akad. mal. Vladimír Pavlica.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej mince je v novembri 2016.