en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur Majster Pavol z Levoče

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

Majster Pavol z Levoče - averz Majster Pavol z Levoče - reverz

II. cena
Štefan Novotný

Majster Pavol z Levoče - averz Majster Pavol z Levoče - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur, ktorá pripomenie Majstra Pavla z Levoče, jedného z najvýznamnejších stredovekých stredoeurópskych rezbárov, a jeho dielo. Do súťaže predložilo šestnásť autorov dvadsaťjeden výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v septembri 2011. Jej odbornými poradcami boli Ing. arch. Viera Dvořáková, zástupkyňa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Dr. Dušan Buran, zástupca Slovenskej národnej galérie.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila, že na návrhu sú uplatnené motívy z najznámejších diel Majstra Pavla – Mária zo skupiny Narodenia z takzvaného Czákyovského oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči na averze a apoštol z predely hlavného oltára v tom istom kostole na reverze. Figuratívne motívy sú obohatené o ornamentálne prvky, ktoré vhodne charakterizujú Majstra Pavla ako umelca na pomedzí obdobia gotiky a renesancie. Komisia tiež pozitívne hodnotila vyváženosť averzu a reverzu a kompozíciu zohľadňujúcu razbu mince vo vyhotovení proof.

Druhá cena bola udelená Štefanovi Novotnému. Komisiu oslovila snaha autora o zaradenie použitých motívov do širšieho kontextu diela Majstra Pavla. Na averz si zvolil zobrazenie interiéru Kostola sv. Jakuba v Levoči s náznakom hlavného oltára a detail Madony zo skrine hlavného oltára. Na reverze je motív z Poslednej večere z predely hlavného oltára doplnený imaginárnym portrétom Majstra Pavla. Obidve strany akcentujú štýlové prvky neskorogotického sochárstva na Slovensku a v kompozícii ich vhodne spájajú s kruhopisom.

Tretia cena nebola v súťaži udelená.

Minca je zaradená do „Európskeho strieborného programu“, v rámci ktorého viaceré členské krajiny Európskej únie vydávajú od roku 2004 každoročne strieborné mince so spoločnou tematikou a so spoločným logom predstavujúcim európsku hviezdu a znak eura. Cieľom programu je prezentovať historické a kultúrne hodnoty zúčastnených krajín a podnietiť medzinárodný záujem o zbieranie tematických kolekcií európskych mincí.