en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur Svetové dedičstvo UNESCO – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

III. cena a realizácia
Mgr. art. Patrik Kovačovský

Slovenské chrámy - averz Slovenské chrámy - reverz

I. cena
Karol Ličko

Slovenské chrámy - averz Slovenské chrámy - reverz

II. cena
akad. soch. Vojtech Pohanka

Slovenské chrámy - averz Slovenské chrámy - reverz

III. cena
Pavel Károly

Slovenské chrámy - averz Slovenské chrámy - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2009 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Do súťaže predložilo štrnásť autorov štrnásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v júni 2009. Odbornými poradcami komisie boli Ing. arch. Viera Dvořáková, vedúca odboru pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva Pamiatkového úradu SR a Ing. Miloš Dudáš, CSc., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh autora Karola Ličku, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Komisia ocenila, že autor, v súlade s odporučením uvedeným v podmienkach súťaže, zobrazil na svojom návrhu chrámy všetkých troch kresťanských konfesií – rímskokatolícky, gréckokatolícky i evanjelický. Pozitívne hodnotila vyváženú celistvú kompozíciu oboch strán, vhodne doplnenú kultivovaným typom písma. Na averze autor zobrazil chrámy v Hronseku, Ladomírovej a v Hervartove. Na reverz si vybral cárske dvere ikonostasu v Ladomírovej, ktoré doplnil náznakmi hrazdenej konštrukcie chrámu v Hronseku. Kompozícia na reverze vrcholí motívom univerzálnym pre všetky tri konfesie – božím okom.

Aj keď odborná komisia odporučila na realizáciu tento návrh, guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej súťaže, ktoré mu umožňuje rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie, a na základe splnomocnenia od Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu návrh, ktorý v súťaži získal zníženú tretiu cenu. Jeho autorom je Mgr. art. Patrik Kovačovský. Návrh tiež zobrazuje chrámy všetkých troch konfesií. Na averze sú zobrazené chrámy v Bodružali, Hronseku a Tvrdošíne, na reverze chrámy v Ruskej Bystrej a Hervartove. Kompozíciu na oboch stranách zjednocuje motív cesty spájajúcej jednotlivé chrámy, ktoré boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Banková rada rozhodla, že minca bude zaradená do medzinárodného projektu „Spoločné emisie Európy“, ktorý bude v roku 2010 tematicky zameraný na európsku architektúru. Z uvedeného dôvodu bolo na averz návrhu doplnené logo projektu – európska hviezda v spojení so znakom eura.

Znížená druhá cena bola udelená akad. soch. Vojtechovi Pohankovi. Komisiu jeho návrh oslovil kvalitným výtvarným riešením. Osobitne vyzdvihla reverznú stranu s vydareným kompozičným zoskupením chrámov v Hronseku, Hervartove a Bodružali. Nedostatkom averzu je stvárnenie Madony s dieťaťom z Jalovej, t.j. z chrámu, ktorý nie je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Zníženú tretiu cenu získal aj návrh Pavla Károlyho. Komisia na ňom ocenila invenčné využitie prierezu kmeňa so zdôraznenou štruktúrou dreva, okolo ktorého sú na reverze zobrazené motívy zo všetkých ôsmich chrámov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na averze je motív zvonice z Hronseku doplnený prierezom kmeňa.