en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

I. cena a realizácia
Branislav Ronai

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
PhDr. Kliment Mitura

>II. cena >II. cena

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu. Minca predstaví ďalšiu slovenskú lokalitu zapísanú do Zoznamu svetového dedičstva. Do súťaže bolo predložených sedemnásť výtvarných prác od sedemnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2016. Jej odbornými poradcami boli RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňu Ministerstva životného prostredia SR a zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR – Správy slovenských jaskýň RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. a Ing. Peter Gažík.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Branislava Ronaia, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia ocenila mimoriadne výtvarné i obsahové kvality návrhu, kompozičnú vyváženosť oboch strán, na ktorých autor pracoval so zámernou vertikalizáciou zobrazených motívov. Na averze sú zobrazené typy stalagmitov v Domici, zvislé stalaktity až brká z Gombaseckej jaskyne a vpravo dolu aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Uvedené jaskyne dobre charakterizujú hodnoty tejto lokality svetového dedičstva. Autor tiež zaujímavo použil metaforu chrámu (gotického oblúka), čim zvýraznil hodnotu a mohutnosť prírodného dedičstva, ktoré sa stáva aj dedičstvom kultúrnym. Na reverze stvárnil kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne, ktorý patrí k najväčším v Európe. Kompozíciu v dolnej časti doplnil zobrazením vzácnych jaskynných živočíchov (chvostoskok a ráčik krivák jaskynný) a netopiera.

Druhú cenu získal PhDr. Kliment Mitura. Podľa vyjadrenia odborných poradcov jeho návrh z obsahového hľadiska najkomplexnejšie a najvernejšie vystihuje prírodné hodnoty svetového dedičstva v tejto lokalite. Z hľadiska výtvarnej hodnoty však nedosiahol presvedčivosť víťazného návrhu. Na averze je veľmi dobre zobrazená aragonitová výzdoba v podobe excentrického tvaru, pod ňou najcharakteristickejší endemický štúrik Slovenského krasu Neobisium slovacum. Na reverze zaujala silueta jaskyniara s kvapľom Krásnohorskej jaskyne vľavo. V pravej hornej časti je symbol jaskyne Domica – nádoba z neolitu, pod ňou je brková výzdoba Gombaseckej jaskyne.

Tretia cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Komisia na návrhu ocenila vydarenú kompozičnú väzbu medzi reliéfnymi motívmi a písmovými prvkami, ktoré tvoria plnohodnotnú súčasť kompozície na averze i reverze. Zaujalo ju tiež pozoruhodné spojenie prírodných prvkov a archeologických stôp človeka. Na averze vpravo autor ako jediný použil neolitické kresby z Domice. Pod dominantným motívom jaskyne je v spodnej časti lebka z bronzovej doby používaná ako kultová maska. Reverz návrhu kladie dôraz na typických živočíchov lokality – netopier a endemický chrobák Slovenského krasu Duvalius hungaricus.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali akad. soch. Michal Gavula a Mgr. art. Roman Lugár.