en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur Bratislavské korunovácie – 300. výročie korunovácie Karola III.

I. cena a realizácia
Karol Ličko

Korunovácia Karola III - averz Korunovácia Karola III - reverz

II. cena
Mária Poldaufová

Korunovácia Karola III - averz Korunovácia Karola III - reverz

III. cena
akad. soch. Michal Gavula

Korunovácia Karola III - averz Korunovácia Karola III - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur k 300. výročiu korunovácie Karola III. v Bratislave. Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v decembri 2011. Jej odborným poradcom bol historik PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Na realizáciu bol schválený návrh autora Karola Lička, ktorý bol ocenený prvou cenou. Návrh podľa komisie i odborného poradcu splnil všetky požiadavky po obsahovej, historickej i výtvarnej stránke. Komisia pozitívne hodnotila kompozíciu averzu s typickými architektonickými dominantami Bratislavy, so zvýraznením architektúry z obdobia Karola III. – Karolova brána Bratislavského hradu a veža radnice v barokovej podobe. Zobrazenie veže Chrámu sv. Martina a  korunovačného sprievodu s kočom a jazdcami pripomína korunováciu a jej miesto. Komisiu oslovila aj vysoká kvalita reliéfneho stvárnenia portrétu panovníka ako aj stvárnenia historických reálií – Bratislavského hradu a kráľovskej koruny na reverze návrhu. Spracovanie kruhopisu v pozitívnom a negatívnom písme je vhodným dynamickým prvkom kompozície.

Druhú cenu získal v súťaži návrh Márie Poldaufovej. Komisia ocenila, že ako celok má veľmi dobrú výtvarnú úroveň. Na averze dominuje korunovačný sprievod s jazdcami. V zadnej časti je zobrazená kráľovská prísaha, ktorá je však umiestnená do architektúry z neskoršieho obdobia – z 19. storočia. Na reverze je vytvorená originálna trojuholníková kompozícia. Reliéfne veľmi precízne modelovaná busta panovníka je umiestnená na pozadí s vedutou mesta zo začiatku 18. storočia, ktorej dominuje kráľovský palác na hrade. Vrchol kompozície tvorí uhorská kráľovská koruna. Autorka kompozíciu vhodne doplnila pozitívnym a negatívnym písmom.

Tretia cena bola udelená akad. soch. Michalovi Gavulovi. Komisiu oslovil najmä reverz návrhu, ktorý sa vyznačuje zaujímavým a dobre stvárneným portrétom panovníka spolu so západnou bránou areálu Bratislavského hradu, ktorá je jedinou zachovanou autentickou architektonickou pamiatkou z roku korunovania Karola za uhorského kráľa, a preto je známa aj ako Karolova brána. Averz zobrazuje akt korunovania pod trojicou kruhových klenieb. Na pozadí sú však zobrazené prvky architektúry z obdobia po roku 1760 až 1780, t.j. po korunovácii.