en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur k 450. výročiu korunovácie Maximiliána

Znížená I. cena
Karol Ličko

Korunovácia Maximiliána - averz Korunovácia Maximiliána - reverz

II. cena
akad. soch. Ivan Řehák

Korunovácia Maximiliána - averz Korunovácia Maximiliána - reverz

Zvýšená III. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

Korunovácia Maximiliána - averz Korunovácia Maximiliána - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2012 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur k 450. výročiu korunovácie Maximiliána v Bratislave za uhorského kráľa. Do súťaže bolo predložených štrnásť výtvarných prác. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí, ktorá zasadala koncom novembra 2012, pri hodnotení súťažných návrhov konštatovala, že väčšina z nich nespĺňala technické parametre a podľa vyjadrenia odborného poradcu, mnohé z nich nezodpovedali ani dobovým výjavom z priebehu korunovácie, architektonickým stavbám a artefaktom z tohto obdobia. Na základe uvedených dôvodov bola súťaž zrušená bez udelenia cien.

Banková rada NBS rozhodla vyhlásiť na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince opakovanú verejnú anonymnú súťaž, ktorá bola vypísaná v januári 2013. Do súťaže bolo predložených trinásť návrhov od jedenástich autorov. Komisia hodnotila súťažné návrhy
28. februára 2013. Odborným poradcom, ktorý posúdil návrhy z historického hľadiska bol historik a publicista PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov odporučila na realizáciu a na udelenie zníženej prvej ceny návrh Karola Lička. Druhú cenu odporučila udeliť návrhu, ktorého autorom bol akad. soch. Ivan Řehák a tretiu cenu návrhu Mgr. art. Miroslavova Hrica, ArtD. Súťaž bola ukončená rozhodnutím guvernéra Národnej banky Slovenska 19. marca 2013.

Na víťaznom návrhu, ktorý predložil do súťaže Karol Ličko ocenila komisia verne stvárnený portrét panovníka Maximiliána na reverze výtvarného návrhu, ktorý je doplnený korunovačným Dómom sv. Martina – symbolom miesta, kde v rokoch 1563 až 1830 korunovali uhorských kráľov. Na averze návrhu je dobre znázornená uhorská kráľovská koruna, ktorá sa vznáša nad kráľovským palácom so zdôraznenou juhozápadnou vežou, v ktorej bola koruna 200 rokov uložená. Odborná komisia pozitívne hodnotila výtvarnú vyváženosť averznej a reverznej strany návrhu a kompozíciu písma umiestneného
do kruhopisu.

Druhú cenu získal návrh akad. soch. Ivana Řeháka. Tento návrh komisia ocenila najmä pre jeho netradičné výtvarné riešenie averznej a reverznej strany, ktoré sú orientované
do štvorca, pričom kruhopis je situovaný na jednotlivé strany štvorcovej plochy. Na averze výtvarného návrhu použil autor historickú vedutu mesta zo 16. storočia, ktorú doplnil lúčmi ohňostroja, ktorý sa spomína pri opise slávnosti po korunovácii Maximiliána za uhorského kráľa. Na reverze je portrét panovníka, ktorý je výnimočný tým, že je prevzatý z fontány na bratislavskom Hlavnom námestí. Na pozadí mince sú použité detaily motívov a artefaktov z historickej rytiny.

Tretia cena bola udelená návrhu Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. Portrét panovníka na reverze je doplnený vyobrazením uhorskej kráľovskej koruny a rokom korunovácie Maximiliána. Komisia ocenila precízne vypracovanú reťaz Rádu zlatého rúna a konštatovala, že portrét korunovaného panovníka je mimoriadne pravdivý a výstižný. Na averze návrhu je na pozadí veduty mesta prezentovaný novokorunovaný panovník ako jazdec na koni.