en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur k 1150. výročiu úmrtia nitrianskeho kniežaťa Pribinu

I. cena a realizácia
akad. soch. Ivan Řehák

Nitrianske knieža Pribina - averz Nitrianske knieža Pribina - reverz

II. cena
Mária Poldaufová

Nitrianske knieža Pribina - averz Nitrianske knieža Pribina - reverz

III. cena
Miroslav Rónai

Nitrianske knieža Pribina - averz Nitrianske knieža Pribina - reverz Nitrianske knieža Pribina - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2010 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktorá bude vydaná k 1150. výročiu úmrtia nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Do súťaže predložilo devätnásť autorov dvadsať výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí súťaž vyhodnotila vo februári 2011. Jej odbornými poradcami pri hodnotení boli PhDr. Karol Pieta, DrSc., zástupca Archeologického ústavu SAV a Mgr. Ján Steinhübel, CSc. z Historického ústavu SAV.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh akad. soch. Ivana Řeháka, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia na návrhu ocenila súčasný výtvarný jazyk a zaujímavé invenčné kompozičné riešenie s použitím siluet historických reálií na oboch stranách návrhu. Návrh oslovil pozoruhodným reliéfnym spracovaním zaujímavého nadhľadu architektúry Nitrianskeho hradu na averze, ktorý autor zasadil do siluety starého kresťanského symbolu – zvona. Zobrazený zvon je z 9. storočia, obdobia vlády kniežaťa Pribinu, a pochádza z významného archeologického náleziska v Bojnej. Silueta portrétu panovníka na reverze výstižne odzrkadľuje fakt, že jeho konkrétna podoba nie je známa a vhodne ju dopĺňa fragment pozlátenej plakety z prenosného oltára, ktorá tiež pochádza z náleziska v Bojnej.

Druhá cena bola udelená Márii Poldaufovej. Na jej návrhu komisia vyzdvihla vynikajúcu modeláciu a moderný výtvarný prejav, ktorý použila na vystihnutie náročnej historickej témy. Hlavným motívom averzu je pohľad na Nitriansky hrad a zobrazenie fragmentu plakety z náleziska v Bojnej. Fiktívny portrét panovníka na reverze autorka štylizovala do tvaru dvojkríža, symbolu budúcej slovenskej štátnosti.

Tretiu cenu získal Miroslava Rónai. Jeho klasicky riešený výtvarný návrh zaujal vysokou profesionálnou úrovňou a kvalitnou modeláciou detailov. Na averze je zobrazené slovanské hradisko a Nitriansky hrad, na oboch alternatívach reverzu je fiktívny portrét kniežaťa Pribinu doplnený zobrazením meča a archeologických nálezov z hradiska v Bojnej.