en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur Svetové dedičstvo UNESCO – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

I. cena a realizácia
PhDr. Kliment Mitura

Chrámy - averz Chrámy - reverz

I. cena
Mária Poldaufová

Chrámy - averz Chrámy - reverz

III. cena
Pavel Károly

Chrámy - averz Chrámy - reverz

III. cena
Karol Ličko

Chrámy - averz Chrámy - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2009 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Do súťaže predložilo dvanásť autorov štrnásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila vo februári 2010.

Na realizáciu bol schválený návrh PhDr. Klimenta Mituru, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Komisia ocenila najmä zaujímavú kompozíciu averzu i reverzu, ktorá je zjednotená perspektívou, čo návrh pozitívne odlíšilo od ostatných. Autor, v súlade s odporučením uvedeným v podmienkach súťaže, zobrazil na averze svojho návrhu chrámy všetkých troch kresťanských konfesií. Pri ľavom okraji je rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, v strede je umiestnená zvonica z areálu evanjelického artikulárneho kostola v Hronseku a pri pravom okraji je gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali. Na reverz si autor vybral motív z interiéru rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne a zobrazil na ňom neskorobarokový hlavný oltár. Kompozíciu dotvára vhodne zvolené písmo.

Zníženú prvú cenu získal v súťaži aj návrh Márie Poldaufovej, ktorý komisiu oslovil čistou a jasnou kompozíciou, precíznosťou spracovania a prepracovanosťou detailov. Autorka na averze stvárnila ikonostas z interiéru kostola v Ladomírovej, na reverz si vybrala motívy zvonice v Hronseku a kostolov v Hervartove a Ladomírovej. K zobrazeniu ikonostasu bola vznesená pripomienka, že na ňom nie sú vykreslené všetky ikony a  pôsobí ako priehľadná architektúra.

Tretia cena bola udelená Pavlovi Károlymu. Jeho návrh sa vyznačuje prehľadou kompozíciou. Na averze s motívmi zvonice v Hronseku, vstupnej brány z Ladomírovej a kostola v Hervartove zaujalo aj stvárnenie štátneho znaku s naznačenou štruktúrou dreva. Na reverze komisia ocenila odkaz na základný materiál drevených chrámov – prierez dreva použitý v kontraste s jemnou kresbou ikony. Komisia vyzdvihla aj kultivovane stvárnené písmo a opakujúci sa motív ornamentu.

Zníženú tretiu cenu získal Karol Ličko. Komisia na jeho návrhu vyzdvihla drobnokresbu architektúry sakrálnych stavieb – kostolov v Kežmarku, Ladomírovej a Tvrdošíne na averze, ako aj motív anjelov na reverze, ktorý spája všetky konfesie a je vhodne doplnený ornamentom z cárskych dverí ikonostasu.