en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

I. cena
Branislav Ronai

I. cena I. cena

III. cena
Mária Poldaufová

III. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2019 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.

Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác od jedenástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v decembri 2019. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ján Steinhübel, CSc. z Historického ústavu SAV.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Branislava Ronaia. Banková rada si neosvojila názor odbornej komisie a na realizáciu schválila výtvarný návrh Mgr. art. Romana Lugára, na ktorom ocenila najmä originálne spracovanie averzu a historické posolstvo zobrazeného výjavu. Jeho dynamická kompozícia je v znamení dvoch zápasiacich postáv bojovníkov (Svätoplukových synov). V hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO, ktorý je oddelený od figurálneho výjavu poloblúka dobovej ornamentiky. Reverzu dominuje polfigúra sediaceho kniežaťa Svätopluka II. na koni. Reliéfne spracovanie zaujímavým spôsobom interpretuje jednotlivé materiálové odlíšenia zobrazovaného výjavu.

Branislav Ronai získal tiež prvú cenu. Na jeho výtvarnom stvárnení averzu je evokácia veľkomoravského obdobia sprostredkovaná rôznymi dobovými archeologickými nálezmi (religiózne symboly, keramika, rekonštrukcia obranného systému hradiska). Celok averzu sa vyznačuje kompozičnou vyrovnanosťou a vyváženosťou. Reverzu kompozične dominuje portrét mladého nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II. Jeho vladárska moc je zdôraznená mečom a evokáciami archeologických pamiatok. Centrálna kompozícia taktiež napomáha k vyváženosti mincového poľa, ktorá je v súlade s kompozíciou averzu.

Tretiu cenu získala autorka Mária Poldaufová. Jej dynamické riešenie averzu je komponované z fragmentov koní, mečov a archeologických artefaktov dobových šperkov. V reliéfnej štylizácii sa uplatňuje popri výškových hodnotách reliéfu aj perforácia do základného plánu mincového poľa. Kompozícia nápisovej časti vrátane štátneho znaku SR sa prispôsobuje dynamike celkového výjavu. Mincové pole reverzu vypĺňa postava Svätopluka II. v bojovom rozmachu a s mečom. Fragmenty konských hláv slúžia evokácii bojového výjavu, podobne ako štylizované profily bojovníkov – „masky“. Dramatická kompozícia ako celok podčiarkuje dynamiku deja.