en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur vydávanej na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.

I. cena a realizácia
MgA. Miroslav Schovanec, DiS.

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mária Poldaufová

II. cena II. cena

III. cena
Miroslav Rónai

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur vydávanej na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.

Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2018. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol zástupca Historického ústavu SAV – Ján Steinhübel, CSc.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora MgA. Miroslava Schovanca, DiS. Na návrhu ocenila viditeľnú kompozičnú súhru medzi výtvarným riešením averzu s reverzom, ktorú podporuje použitie zhodných ornamentálnych motívov. Averz je rozčlenený na tri ohraničené plochy. V dolnej polovici sú po obidvoch stranách štátneho znaku symetricky umiestnené cirkevné symboly – autentické veľkomoravské krížiky. V hornej polovici, vertikálne predelenej ornamentálnym písmom, sú postavy orantov. Reverzu dominuje fiktívny portrét kniežaťa Mojmíra I.

Druhú cenu udelila komisia výtvarníčke Márii Poldaufovej, na ktorej návrhu tiež vyzdvihla kompozičnú súhru oboch strán mincového poľa. Prepájajúcim kompozičným prvkom je použitie architektonického prvku oblúka. Na averze je knieža Mojmír I. na koni s veliteľským gestom vztýčenej pravej ruky s mečom. Na reverze je fiktívny portrét kniežaťa ako výsek hlavy z profilu.

Tretiu cenu získal výtvarník Miroslav Rónai. Na averze je kompozičná evokácia dobového opevnenia so vstupnou bránou, artefakty šperkového umenia Veľkej Moravy aj ozdobné detaily veľmožského rúcha (gombíky). Celú plochu mincového poľa reverzu vypĺňa profil Mojmíra I.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Michal Gavula, Pavel Károly a akad. soch. Zbyněk Fojtů.