en en

Výsledky opakovanej verejnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave

I. cena a realizácia
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

znížená II. cena
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

znížená II. cena znížená II. cena

znížená II. cena
Mária Poldaufová

znížená II. cena znížená II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

Banková rada NBS si neosvojila stanovisko odbornej komisie a neschválila na realizáciu žiadny z odporučených návrhov. Rozhodla, že na výtvarný návrh mince bude vyhlásená nová, verejná súťaž, na ktorú budú vyzvaní autori štyroch najúspešnejších návrhov s možnosťou účasti ďalších záujemcov.

Opakovaná verejná súťaž bola vyhlásená začiatkom augusta 2018.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od siedmych autorov. Štyri z návrhov – dva od prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského, jeden od Márie Poldaufovej a jeden od Mgr. art. Petra Valacha – boli predložené na výzvu. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí hodnotila návrhy v septembri 2018. Jej odbornými poradcami v procese hodnotenia boli PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., zástupkyňa Historického ústavu SAV a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., zástupca Univerzity Komenského.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského. Zhodla sa na názore, že návrh najlepšie vystihuje náplň prvej národnej univerzitnej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. V opakovanej súťaži autor rešpektoval pripomienku viacznačnosti použitej symboliky, ktorú v novom návrhu vypustil.

Znížená druhá cena bola tiež udelená prof. Mgr. art. Patrikovi Kovačovskému. Totožné autorstvo sa prejavilo v narábaní s tým istým súborom symbolov, ktoré autor použil pri víťaznom návrhu. Vizuálny rozdiel je vo výraznejšej kompozičnej organizácii písmovej zložky mince.

Výtvarnému návrhu Márie Podlaufovej, oceneného tak isto druhou zníženou cenou, dominuje kompozícia symboliky štyroch fakúlt vložených v štvorcovom rámci do mincového poľa.

Tretia cena nebola udelená.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal akad. mal. Vladimír Pavlica.