en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov

I. cena a realizácia
ak. soch. Zbyněk Fojtů

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Štefan Novotný

II. cena II. cena

III. cena
Mária Poldaufová

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Do súťaže boli predložené štyri výtvarné návrhy od štyroch autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Peter Benček – tajomník Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora ak. soch. Zbyňka Fojtů. Na averze uplatnil autor výrazné horizontálne členenie plastických motívov na tri celky. V hornom je v strede v najvyššom bode štátny znak a pod ním je vložený nápis SLOVENSKO. Výplň tvorí pravidelná linajková štruktúra. Strednému celku dominuje ženský profil s rozviatymi vlasmi, ktoré na seba preberajú symboliku šírenia zvukových vĺn. Motív je odvodený od predlohy iného autora (akad. soch. Mariána Polonského) a dodnes sa používa ako oficiálny členský odznak SZSU, aj ako jeho logo. Autor súhlasí s prepisom jeho diela na euromincu, zároveň však požaduje uvádzať pri opise euromince jeho autorstvo loga SZSU a doplniť na výtvarnom návrhu v logu jeho iniciály „MP“. V dolnom celku je umiestnený letopočet 2021 a zjednodušená silueta trenčianskeho hradu, pod ním je označenie nominálu 10 EURO. Reverz mincového poľa opäť zdôrazňuje výrazný kompozičný rytmus horizontálnych „riadkov“. V hornej časti je umiestnená štylizovaná lýra symetricky obložená letopočtami 1921 a 2021. Nasleduje notový zápis, ktorý predstavuje nápev slovenskej štátnej hymny. Jednotlivé noty autor vtipne prekonvertoval na písmenká klávesnice písacieho stroja, ktoré vytvárajú text SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV.

Druhú cenu udelila komisia Štefanovi Novotnému. V hornej časti averzu zaberá väčšiu časť silueta spievajúceho vtáčika, ktorému vystupujú zo zobáčika trilky vizualizované notami. Jeho telo čiastočne pokrýva notový záznam. V jeho pravej časti je vsadený štátny znak. V dolnej časti mincového poľa je umiestnená postava dirigenta v charakteristickom geste. V kruhopise je umiestnený nápis SLOVENSKO 2021. Reverz je v hornej časti vyplnený fragmentami notového záznamu. Jeho dominantou sú tri prekrývajúce sa tváre spevákov. Ich tváre sú dekoratívne zjednodušené masky, ktorých hlavy pokrývajú vavrínové listy. Namiesto realistického ukončenia profilu uchom použil autor zväčšený husľový kľúč. Voľba vybraných prostriedkov prepožičiava výtvarnému návrhu heroizačne-oslavný tón.

Tretiu cenu získala Mária Poldaufová. Autorka konštruovala návrh averzu z viacerých modelačných prvkov – figurálnych fragmentov hláv štyroch spevákov, textu vo vertikálnej podobe (SLOVENSKO) a ďalšieho textu v rukopisnej kaligrafickej štylizácii (SZSU). Ostatné prvky môžeme charakterizovať ako dekoratívne ornamentalizujúce výplne mincového poľa. Na reverze sa opäť využíva skladba figuratívnych fragmentov – rúk dirigenta voľne sa vznášajúcich na ploche mincového poľa namiesto zobrazenia celej dirigentovej postavy. Dynamickosť deja je opäť vyjadrená dvojakým typom písma. Návrh je poznamenaný kompozičnou rozptýlenosťou.

Ďalšie ceny za kvalitne spracovaný návrh získal aj akad. soch. Michal Gavula.