en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Janka Kráľa

I. cena a realizácia
Branislav Ronai

I. cena a realizácia
I. cena a realizácia

II. cena
akad. soch. Anton Gábrik

II. cena
II. cena

III. cena
akad. soch. Ivan Řehák

III. cena
III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Janka Kráľa.

Do súťaže bolo predložených sedemnásť výtvarných návrhov od pätnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v marci 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z  Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu Branislava Ronaia. Autor v ňom uplatnil jednotnú kompozičnú scénu pre riešenie oboch strán navrhovanej euromince. Mincové pole averzu je dominantne vyplnené fiktívnym portrétom „zakliatej panny“ z rovnomennej básnickej skladby. Dievčenskej hlave dominuje koruna zvlnených vlasov „sčerených“ vlnkami rieky Váh. V pravej časti mincového poľa umiestnil autor drobný faximilný text názvu Kráľovej baladickej básne, ktorý sa kompozične prispôsobuje k zvlnenej štruktúre vlasov. Profil hlavy básnika na reverze vypĺňa takmer celú plochu mincového poľa. Fiktívny portrét muža vyžaruje oduševnenosť aj snivosť romantického básnika a zapáleného národného barda.

Druhú cenu udelila komisia akad. soch. Antonovi Gábrikovi. Na averze svojho výtvarného návrhu použil autor znakovo-symbolickú skladbu trojice atribútov (štátny znak, orol, silueta Kriváňa). Tie skĺbil do vyváženej kompozície previazanej do vzájomnej jednoty štátotvorných symbolov, ktoré zohrali inšpirujúcu úlohu v živote slovenských národných buditeľov štúrovskej generácie. Vo výtvarnom stvárnení Kráľovej básnickej orientácie akcentuje sochár nezlomnosť a nebojácnosť, čomu zodpovedá vizuálne stvárnenie orla – mýtického symbolu slobody. V celkovom vizuálnom vyznení averzu je prísľub revolučnej výzvy, súčasti básnického posolstva Janka Kráľa. Textové zložky prispievajú k dokonalej harmonickej vyváženosti celku. Fiktívna tvár básnika na reverze zdôrazňuje symetrické previazanie konštrukčných línií z renesančnej kresliarskej schémy Leonarda da Vinciho. Štylizácia účesu a brady vedome využíva modeláciu pripomínajúcu portrét Ludviga van Bethovena.

Tretiu cenu získal akad. soch. Ivan Řehák. Jeho prístup k výtvarnému riešeniu averzu prezrádza, že ho inšpirovali romantické princípy poézie Janka Kráľa (zasnenosť, zadumanosť, imaginácia), ktorým podriadil aj zvolenú symboliku. Averzu dominuje zachytenie prírodných fenoménov – trvalého zdroja inšpirácie romantických umelcov. Stred mincového poľa vypĺňa neprehliadnuteľný balvan, do ktorého sa vrýva silueta ženského tela v ponorenom reliéfe. Pod ním je jemne rozčerená hladina vodného toku rieky Váh. Centrálne umiestnený portrét básnika na reverze vypĺňa takmer celú plochu mincového poľa. Autor akoby chcel jemnými náznakmi jeho „rozpohybovanosti“ vyjadriť vnútornú slobodu básnika a povýšiť hnutie jeho mysle nad dokumentáciu jeho fyzickej podoby. Poetickosť umocnil rozviatymi prameňmi vlasov, ktoré prechádzajú mimo hlavy básnika. Asociujú dynamiku pohybu a plynutia času, ktoré odmeriavajú 200 rokov od zrodu nesmrteľného romantického básnika. Obe strany výtvarného návrhu preukazujú výraznú jednotu plastickej štylizácie averzu a reverzu.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Štefan Novotný, Mária Poldaufová, Karol Ličko, Mgr. art. Peter Ilčík a prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský.