en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Janka Matúšku

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Karol Ličko

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2019 verejnú anonymnú súťaž
na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Janka Matúšku.

Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác od jedenástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v marci 2020. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora
Mgr. art. Petra Valacha. Na averze dal autor rovnocenný akcent zobrazeniu Oravského hradu, ktorý symbolizuje rámcovanie životného pôsobenia významného štúrovca, autora hymnickej piesne, ktorá sa v priebehu následnej histórie stala hymnou Slovákov. Reverz mince rešpektuje v zrkadlovom otočení kompozičný rozvrh averzu, pričom prepojenosť mincovej kompozície dosiahol autor jednotným rámovaním reliéfne vystupujúceho portrétu Janka Matúšku, čomu zodpovedá motív Oravského hradu z averzu. Porota ocenila efektívny výber charakteristických atribútov, ako aj významný kompozičný súlad oboch strán zberateľskej euromince. Ako doplňujúcu informáciu k výberu charakteristických atribútov treba uviesť, že Janko Matúška bol autorom textovej časti hymnickej piesne a jej zhudobnenie pripadlo inému autorovi.

Druhú cenu udelila komisia Karolovi Ličkovi. Averz mince zahŕňa viacero historických momentov zo života štúrovskej generácie, ktorej príslušníkom bol aj Janko Matúška: pohľad na Bratislavu, v ktorej navštevovali lýceum. Po odvolaní ich učiteľa (Ľudovíta Štúra) z pedagogického zboru sa žiaci presídlili za ním do Levoče. Tento historický fakt vyjadruje zvlnená linka lipových „konárov“, ktorá naznačuje tento historický presun. Nad reliéfnym vyjadrením levočských architektonických dominánt sa vznáša v náznaku aj silueta Kriváňa. Hornú časť mincového poľa vypĺňa faksimilný text hymnickej piesne – budúcej slovenskej hymny. Je vyjadrený v negatívnom reliéfe vrytím. Reverzu dominuje portrétna hlava Janka Matúšku v čelnom zobrazení. Komisiu zaujala širšie koncipovaná scenéria životopisných dejov štúrovskej generácie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol aj autor budúcej slovenskej hymny. V celkovom hodnotení komisia zohľadnila kontrapunktickú súhru medzi „rozprávačsky“ koncipovaným averzom a čistotou pôsobenia portrétneho reverzu.

Tretiu cenu komisia neudelila.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali pán Štefan Novotný, ak. soch. Zbyněk Fojtů a Asamat Baltaev, DiS.