en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella

I. cena a realizácia
Karol Ličko

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. znížená cena
akad. soch. Ivan Řehák

II. znížená cena II. znížená cena

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila vo februári 2019 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella.

Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2019. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella – Mgr. Tomáš Dobrovodský.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Karola Lička. Na návrhu ocenila jeho výtvarnú i obsahovú úroveň. Na averze je stojaca postava astronóma pri pozorovaní hviezdnej oblohy. Averz pôsobí výrazne celkovou kompozičnou umiernenosťou. Na reverze je portrét Maximiliána Hella pri ceste za severný polárny kruh, kde pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk. Portrét je na veľmi dobrej úrovni.

Zníženú druhú cenu udelila komisia akad. soch. Ivanovi Řehákovi. Zhodla sa na názore, že návrh veľmi dobre vystihuje zadanú tému. Na averze je astronóm počas pozorovania Venuše. Kompozíciu z pravej strany rámuje jedna z fáz prechodu Venuše popred Slnko. Reverzu dominuje realistický portrét. V ľavej časti mincového poľa je umiestnený malý plastický bod 3727 nesúci pomenovanie konkrétneho asteroidu po astronómovi.

Tretiu cenu získal Mgr. art. Peter Valach. Komisia na jeho návrhu ocenila precízne vypracovanie sadrového modelu, konzervatívnu kompozíciu aj vyvážené výtvarné riešenie. Na averze je doslovný popis dobovej rytiny, ktorá zobrazuje astronóma pri pozorovaní za severným polárnym kruhom. Na reverze dominuje mincovému poľu portrét astronóma v oblečení, ktoré pripomína jeho príslušnosť k jezuitskému rádu, vrátane rádového loga (jezuitského znaku).

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali pani Mária Poldaufová a pán Pavel Károly.